شونده داره

 

شونده داري چيه تا رز بداره
گياه هرز « شوند » طاقتي ندارد تا تحمل خوشه هاي انگوررا داشته باشد
چي چي ني جز چيه تا وز داره
جسته گنجشك آنقدر نيست كه تواني داشته باشد
چي چي ني پيغام بدا آزاد داره
گنجشك به درخت آزاد پيغام داد
خوايمه تي شاخه سر بي نيشينم
مي خواهم به روي شاخه ات بنشينم
تي ريشه يا قايما كن تا كي تاني
تا مي تواني ريشه ات را محكم كن
تي زور و بازو يه واستي بيدينم
تا زور و بازويت را ببينم
آزاد دار ريشه بكود شاخه بكود
درخت آزاد ريشه اش را تقويت كرد و پر شاخه شد
خو كمرا قورسا كود خو را جمع و جورا كود
تنه اش را محكم تر كرد و خودش را جمع و جور كرد
شونده داري چيه تا رز بداره
گياه هرز « شوند » طاقتي ندارد تا تحمل خوشه هاي انگور ندارد
چي چي ني جز چيه تا وز داره
جسته گنجشك آنقدر نيست كه تواني داشته باشد
اي روز بوبو خبر نو بو
يك روز گذشت خبر نشد
دو روز بوبو خبر نوبو
دو روز گذشت خبر نشد
صد روز بوبو خبر نوبو
صد روز گذشت خبر نشد
آزاد دار حوصله بسر بامو
حوصله درخت آزاد سر آمد
تا زمستان بگوذشت بهار بامو
تا اينكه زمستان گذشت و بهار آمد
چي چي نيان جيك جيك بلندا بو
جيك جيك گنجشكان بلند شد
آزاد دار خو شاخه يا تكان بدا
درخت آزاد شاخه اش را با نسيمي تكان داد
چي چي ني تعظيم بكود سلام بدا
گنجشك تعظيم كرد و سلام داد
بگفت الوعده وفا اي رفيق نيمه را
و گفت الوعده وفا اي رفيق نيمه راه
مرا پيغام بدائي با ئي زور آزمائي
برايم پيغام دادي كه بيا براي زورآزمائي
هرچي منتظر بوبوم ناموئي كي ناموئي
هرچه منتظر شدم نيامدي كه نيامدي
چي چي ني خنده بكود بگفت اي دار بنه
گنجشك خنديد و گفت : اي درخت تنومند
من تي شاخه سر باموم فكه بنام زاي بزام و پردام
من روي شاخه تو آمدم لانه كردم و بچه آوردم و پروازش دادم
صاحب صادق بازيه تو ، بيه ديمه بنه
شيرينكار بازي را كنار بگذار
شونده داري چيه تا رز بداره
گياه هرز « شوند » طاقتي ندارد تا تحمل خوشه هاي انگور ندارد
چي چي ني جز چيه تا وز داره
جسته گنجشك آنقدر نيست كه تواني داشته باشد