شهيد مدني

عمليات شهيد مدني ،پيشروي به سوي سوسنگرد :
عمليات شهيد مدني در بيست و هفتم شهريور ماه 1360 ، به منظور انهدام توان رزمي دشمن در منطقه عمومي سوسنگرد ، به صورت محدود صورت گرفت . در اين يورش كوتاه مدت ، نيروهاي سپاه و ارتش توانستند با ياري يكديگر ، ضمن 2 كيلومتر پيشروي و جلوبردن مواضع خودي ، 50 دستگاه تانك دشمن را منهدم و 1690 تن از نيروهاي دشمن را كشته ، زخمي و اسير نمايند . 

خلاصه گزارش عملیات :
نام عمليات : شهيد مدني 
زمان اجرا : 27/6/1360 
مكان اجرا : منطقه عملياتي سوسنگرد 
تلفات دشمن : 1690 كشته ، زخمي و اسير 
ارگان هاي عمل كننده : نيروهاي زميني ارتش و سپاه 
اهداف عمليات : انهدام توان رزمي و نيروهاي دشمن