جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

شما تاثیر گذارترینید - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شما تاثیر گذارترینید

شما تاثیر گذارترینید


شما تاثیر گذارترینید

 


مادر الگوی كودك و راهنمای او در زندگی است. كودك باید از رفتار و كردار او سرمشق بگیرد و پیروی كند و نیازمند است كه تصویری روشن از زندگی در پیش داشته باشد و طبعا مادر به عنوان نخستین فرد در ارائه این تصویر است.

اگرچه مادر خیرخواه كودك است و می خواهد كه طفل به سعادت برسد، ولی این امر به تنهایی كافی نیست دوراندیشی و احتیاط لازم است و بدون آن امید به آینده صالح برای كودك نمی توان داشت. چه بسیار كودكانی كه قربانی بد آموزی های مستقیم یا غیر مستقیم مادران خود شده اند و در مسیر زندگی خطرات متعددی آنها را تعقیب كرده است.

مادران اغلب ناآگاه و بدون توجه به عواقب یك كار بدآموزی هایی را برای فرزندان خود دارند و این بدآموزی ممكن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد. در این زمینه به موضوعات متعددی می توان اشاره کرد.

 

دستور كتك زدن

طفل هرگز نباید این جرات را پیدا كند كه پدر و مادر و یا خواهر و برادرش را كتك بزند. درست است كه ضربه دست او آنقدر قوی نیست كه به آدمی آسیب برساند ولی فراموش نباید كرد كه اینك او كودك است و عملش ممكن است دلچسب به نظر آید ولی تكرار و عادت به آن عواقب نامطلوب دیگری خواهد داشت.

 

دستور به ناسزاگویی

مادران برای اینكه كودكان خود را به شیرین زبانی وادارند گاهی كلمات ركیكی را به او یاد می دهند و یا ممكن است در اثر غفلت او كودك آن را از جایی فرا گرفته باشد و مادران او را تشویق به بازگویی آن در حضور جمع می كنند تا بدین وسیله مجلس آرایی شود. غافل از آنكه طفل در روزهای اولیه با لكنت و شیرین زبانی آن را ادا می كند، ولی پس از اینكه آن را فرا گرفت دیگر فراموش نمی نماید و به صورت عادت آن را به كار می برد و در چنان وضعی رفع آن عیب بسیار دشوار است.

آموزش خرافات

از دیگربد آموزی ها آموزش اینگونه مسایل است كه در تاریكی نباید آب گرم ریخت، از قبرستان نباید عبور كرد،و....

هر عملی كه مادر انجام می دهد، هر سخنی كه او بیان می كند یك دستورالعمل برای زندگی بعدی و یا كنونی كودك است. چشم و گوش طفل باز است می شنود و می بیند. مادر نباید بگوید كه طفل متوجه نیست و یا سرش در جای دیگری گرم است. چه بسیار اوقاتی كه او رفتار مادرش را زیر نظر و تحت مراقبت دارد و یا گوشش متوجه سخنان اوست. عدم مراقبت در گفتار و رفتار نوعی آموزش غیر مستقیم برای كودك است. در این موضوع هم می توان به مواردی اشاره کرد.

هر عملی كه مادر انجام می دهد، هر سخنی كه او بیان می كند یك دستورالعمل برای زندگی بعدی و یا كنونی كودك است. چشم و گوش طفل باز است می شنود و می بیند. مادر نباید بگوید كه طفل متوجه نیست و یا سرش در جای دیگری گرم است

اعمال مادر

خودداری از انجام مسئولیت، تنبلی در انجام وظایف خانه و امر ونهی های بی حساب، بزرگی فروختن ها، خود را برتر از دیگران دانستن، تهدیدهای نیندیشیده، به مبارزه طلبیدن ها همه وهمه بد آموزی است كه از طریق مادر یه كودك سرایت می كند. وعده دادن و عمل نكردن، حقه و كلك زدن، فریب دادن با قول و فعل از انواع دیگر بدآموزی است و باعث می شود كودك در آینده این چنین باشد.

طفل در سایه این گونه رفتار ها اولا اعتماد خود را به مادر از دست می دهد، ثانیا در می یابد كه راه های دیگری هم برای فرار از زیر بار مسئولیت و عدم انجام وظیفه وجود دارد. طفل نیاز به نمایاندن خود دارد طبعا آن گونه خود را می نمایاند كه آموخته است، بر این اساس مادر باید مراقبت بیشتری در عمل و رفتار داشته باشد.

بد آموزی از راه زبان

گفتن سخنان نیشدار، حرفهای ركیك و ریشخندآمیز، حتی سوگند یاد كردن برای مسائل جزیی و كم اهمیت چه به راست و چه به دروغ نوعی بد آموزی است كه كودك آن را از مادر یاد می گیرد.

بدآموزی در برخوردها

مادری كه به مناسبت برخورد با پدر در غیاب او تخطئه اش می كند بت كودك را شكسته و محیط زندگی خانواده را نابسامان كرده است. مادری كه در پشت سر همسایه یا میهمان بدگویی می كند در حالی كه به ظاهر ابراز محبت می كند درس بدی به كوك داده است.

درمهمانی ها و مجالس

آداب معاشرت و برخوردها و راه و رسم مهمانی، معاشرت و...را كودك به همراه مادر می آموزد، رازداری درمجالس معاشرت، روابط صحیح یا غلط، شوخی های مناسب یا نامناسب، صداقت و یا عدم آن نسبت به هم از آن مجالس آموخته می شود، بنابراین خیلی ناگوار است كه كودك در آن جا درس خیانت و دوروئی بیاموزد.

 


منبع:مهر