شكايات و نحوه رسيدگي

شناسه : 216521323

فصل هشتم - شكايات و نحوه رسيدگي

‌ماده 68 - هيأتهاي اجرائي مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظفند از تاريخ تشكيل هيات اجرائي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات،‌شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت شكايات در جلسه مشترك هيأتهاي اجرائي و نظارت حوزه انتخابيه به آنها‌رسيدگي نمايند.
تبصره 1 - كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي‌توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به‌دبيرخانه شوراي نگهبان نيز تسليم دارند.
تبصره 2 - شكاياتي قابل رسيدگي خواهند بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، شغل ، نشاني كامل ، شماره تلفن(‌در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاكي را داشته باشد.
تبصره 3 - در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است.
‌تبصره 4 - طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.
‌ماده 69 - شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيات اجرائي تسليم مي‌شود مانع ادامه كار انتخابات نمي‌باشد.
‌ماده 70 - هيات اجرائي پس از بررسي شكايات و گزارشها چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات دريك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده‌و صحيح انجام نگرفته است، با تأييد هيات نظارت، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را در صورتي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام‌مي‌نمايد.
تبصره - چنانچه ابطال همه و يا قسمتي از آراء يك يا چند صندوق اخذ رأي در تغيير سرنوشت انتخابات موثر باشد ، تصميم با شوراي نگهبان‌است.
‌ماده 71 - كليه شكايات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتي به مجلس توسط وزارت كشور به هيات مركزي نظارت ارسال و پس از‌آن، پرونده عيناً به مجلس فرستاده خواهد شد.
تبصره - شوراي نگهبان موظف است كليه شكايات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه‌ها به مجلس ارسال دارد.
‌ماده 72 - درصورتي كه رسيدگي به شكايات هريك از حوزه‌هاي انتخابيه منجر به توقف يا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌هاي گروهي از‌اختيارات شوراي نگهبان است.
تبصره - توقف يا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابيه بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر و با رأي اكثريت مطلق اعضاي شوراي‌نگهبان باشد.
‌ماده 73 - صدور اعتبارنامه منتخبين موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان مي‌باشد و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را‌درباره انتخابات اعلام مي‌نمايد و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.
‌ماده 74 - اعتبارنامه منتخبين به دستور وزارت كشور و با مهر و امضاء اعضاء هيات اجرائي و هيات نظارت در پنج نسخه ( يك نسخه براي شوراي‌نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت تنظيم و صادر مي‌گردد.
تبصره - در صورتي كه هريك از اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت پس از اعلام نظر شوراي نگهبان از امضاء اعتبارنامه خودداري كنند، متخلف از‌قانون محسوب و تا ده سال از عضويت در هيأتهاي اجرائي و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاء وزير كشور و رئيس هيات مركزي نظارت‌بر انتخابات كشور معتبر خواهد بود.