سوگنامه ماه و خورشید

  • محرم 1396

 

توضیحات :
1- سجاد ملک نژاد لیمویی از رشت – لشت نشاء
2- فرزاد دانشی از رشت  
3- متین ابراهیمیان  از رشت     
4- محمد صيامی نويدهی ازکوچصفهان
5- حسین فردی شهرستانی از رشت
6- فرج شفاعتی شهرستان شفت
7- محمدعلي روشنفكرازرشت
8- صغراشفاعتی ازرشت
9- عادله غمخواراز لنگرود
10- محمد بهاديوند از هشتگرد کرج
11- صفیه عشوری از لنگرود
12- آرش یزدانی از یزد
13- مصطفی حسین زاده از رودبار
14- فاطمه بازرگان از کرج
15- مریم سیرتی از لاهیجان
16- مسعودآذرفکر از سدسنگر   
17- حاجیه بزرگزاده ازرشت
18- فاطمه محمدی زاده از لشت نشا
19- مهکامه عباسی ازرشت
20- اكبرمحمدحسن پورازصو معه سرا
21- گلی کامرانی از قزوین
22-    سیدعلی حسینی خشکبیجاری از خشکبیجار
23- زینب خاتون سلیمی از رستم اباد
24- مریم آفرینش خاکی از قزوین
25- مرضیه گرجی از رشت
26- کلثوم صالح زاده  از رشت
27- سکینه مهرجو از رشت