سقا

کسی که آب آشامیدنی را از سرچشمه اصلی ویا آب انبار بر می دارد ودراختیار مصرف کنندگان قرار می دهد ، سقا نامیده می شود .آب مصرفی اهالی شهر دو قسم می باشد .یکی آب نهر خیابان وچاههای درون منازل که به مصرف وآبیاری وشست وشو وریخت وپاش می رسد ، یکی هم آب جاری چند قناتی خیراتی وآب انبارهای موجود در نقاط مختلف شهر که صرف آشامیدن وچای وشربت آلات وخوراکی های دیگر می گردد .بیشتر خانواده ها خودشان وعموماً فرزندانشان آب آشامیدنی را با سطل وکوزه از آب انبار یا قنات نزدیک می آورند وعده ای هم که قدرت مالی بیشتری دارند .ای کار را به عهده سقا می گذارند 

سقا کارگر زحمت کشی است که پیوسته با مشک خالی از پله های آب انبار پایین می رود ، مشکش را از شیر آنجا پُر می کند ، سرش را با نخ می بندد وبه دوش می گیرد ، از پله ها بالا می آید ، به سمت منزل یکی از مشتری هایش به راه می افتد ، پس از بازشدن دربا به سوی خمره آب می رود ومشکش را در آن خالی می کند ومزدش را می گیرد وبر می گردد .

مشک پوست یکپارچه وبدون درز بز یا گوسفند است که پس از کشتن ، لاشه اش را تکه تکه از سوراخ گردنش بیرون می آورند وان را در باغی می کنند وبه یک کیسه چرمی تبدیل می نمایند ویک تسمه محکم به سروته آن می دوزند واسمش را مشک می گذارند معمولآً سقا یک لنگ به کمرش می بندد ویک تکه چرم بزرگ به پشت وپهلویش می آویزد که قطرات آب ورطوبت مشک لباسش را خیس نکند .

کاری از پوران حاجتی