سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

سرماخوردگی معمولی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرماخوردگی معمولی

سرماخوردگی معمولی


تاثیر عسل  بر سرماخوردگی معمولی‏
سرماخوردگی معمولی بیماری ویروسی است که بر افراد در هر گروه سنی ‏تاثیر می گذارد و با رینوره (ترشح از مخاط بینی) همراه است . درمانهای ‏مرسوم و متعارف برای سرماخوردگی و آنفلوآنزا اول بر تسکین موقت نشانه ‏بیماری و مصرف ضد تب ها ، ضد التهابها و دکوژنستانها (کاهش احتقان) ‏بدون نسخه پزشک متمرکز می شود . در برخی مطالعات ، عسل به عنوان ‏درمان بهتر  برای سرفه و اختلال خواب در کودکان توصیه شده است ، که به ‏دلیل عفونت قسمت فوقانی دستگاه تنفسی ایجاد می شود . از سوی دیگر در ‏ایران ، از زمانهای باستان برخی افراد عسل را به عنوان داروی جایگزین ‏برای تسکین علائم سرماخوردگی معمولی استفاده می کردند . بنابراین ، ما ‏این مطالعه را برای ارزیابی اثر عسل بر علائم سرماخوردگی معمولی در ‏شهر جهرم ایران انجام دادیم .

شش داوطلب با علائم و نشانه های ‏سرماخوردگی معمولی در پروتکل مطالعه شرکت داشتند و به دو گروه تقسیم ‏شدند . بیماران به طور متوالی انتخاب شدند و سن و جنسیت هر دو گروه ‏یکسان بود . همه بیماران منتخب در 24 ساعت یا کمتر به علائم و نشانه های ‏سرماخوردگی پیش از رسیدن به مرکز پزشکی مبتلا شدند. پس از آن ، ‏‏30بیمار گروه اول به وسیله به وسیله رژیم درمانی کلاسیک ( استامینوفن  ‏h‏6  ‏mg/q‏325 + ناپروکسنmg/q‏25/‏h‏12 +کلرفنیرامین ‏h‏6 ‏mg/q‏4)درمان شدند .

‏در گروه دوم ، 3 بیمار دیگر طبق رژیم مطرح شده از قبل به اضافه 50 ‏گرم عسل طبیعی در روز ، درمان شدند . بیماران هر روز توسط یکی از ‏محققان مطالعه ما برای کنترل علائم و نشانه ها ( واکنش آلرزیک ، درد ‏ماهیچه ، تب ، احتقان در گلو ، سرفه و عطسه ) ویزیت شدند . محققانی که ‏علائم و نشانه های بیماری را کنترل می کردند از رژیم تجویز شده آگاه ‏نبودند . روش درمانی ادامه یافت تا زمانی که علائم و نشانه ها رفع ‏شدند . نرم افزار ‏SPSS‏ برای تحلیل و بررسی داده مورد استفاده قرار گرفت ‏‏. ما مدت زمان علائم و نشانه ها را  در دو گروه با تستt ‎‏ مقایسه کردیم ‏؛ مقدار  ‏p‏< 05/0 به شکل قابل ملاحظه ای مورد قبول بود . بیست ‏نفر (33%) از بیماران مورد مطالعه مرد و 40 نفر دیگر (67%) زن ‏بودند . در هر گروه 10 بیمار مرد و 20 بیمار دیگر زن بودند . ‏
میانگین سن بیماران در گروه اول 2/6 ± 4/27 و در گروه دوم 4/7 ±4/24 ‏سال بدون تفاوت قابل توجه بین گروهها (‏p=0.1‎‏) بود . ما تفاوت قابل ‏ملاحظه ای در مدت زمان همه علائم و نشانه ها بین گروهها یافتیم . ‏درگروهی که عسل دریافت کردند ، مدت زمان  علائم و نشانه ها 2-1 ‏دو روز کمتر از گروه کنترل به طول انجامید . عسل اثرات آنتی ‏اکسیدان و آنتی میکروبیال را به خوبی تثبیت کرد.

عسل حاوی اسید ‏فنولیک ، فلانوئید و پیروکسیداز ، است ، بنابراین اثرات ضد ‏میکروبی آن به علت وجود این مواد است . در مطالعه ما ، مدت زمان ‏همه علائم و نشانه ها سرماخوردگی معمولی به شکل قابل توجهی با ‏استفاده از عسل کاهش یافت . بنابراین مطالعات بیشتری باید با این ‏ماده با افزایش روز و تحلیل و بررسی دقیق آزمایشگاهی انجام گیرد . ‏

مترجم : معصومه یعقوبی  ‏
کارشناس روابط عمومی مرکز گیلان

*********************************************

Effect of Honey on the Common Cold

The common cold is a viral illness that affects persons of all ages (1) and is associated with rhinorrhea and nasal obstruction (2). Conventional therapies for colds and
flu focus primarily on temporary symptom relief and include  over-the-counter antipyretics, anti-inflammatories, and decongestants (3). In some studies, honey has been recommended as a preferable treatment for cough and sleep difficulty in children, which are due to upper respiratory tract infection (4). On the other hand, in Iran, since ancient times some people have used honey as an alternative medicine for relief of common cold symptoms. Therefore, we conducted
this study to evaluate the effect of honey on common cold symptoms in Jahrom, a city in Iran. Sixty volunteers with signs and symptoms of common cold were included in the study protocol and divided into two groups. Patients were selected consecutively and were age and gender matched in both groups. All selected patients had developed cold signs and symptoms 24 h or less before arriving at the medical center. After that, in the first group 30 patients were
treated by classic therapeutic regimen (acetaminophen 325 mg/q 6 h þ naproxen 250 mg/q 12 h þ chlorpheniramin 4 mg/q 6 h) (5). In the second group, the other 30 patients were treated according to the previously mentioned regimen plus 50 g natural honey daily. Patients were visited each day by one of our study investigators to check signs and symptoms (rhinitis, muscle pain, fever, throat congestion, cough and sneezing). Study investigators who checked patients' signs and symptoms were unaware about the prescribed regimen. Treatment continued until signs and symptoms ended. SPSS software was used for data analysis. We
compared the duration of signs and symptoms in two groups by t test; p value !0.05 was accepted as significant. Twenty (33%) of the studied patients were male and the other 40 (67%) were female. In each group, 10 patients were male and the other 20 patients were female. Mean age of patients in the first group was 27.4 Æ 6.2 years and in the second group 24.4 Æ 7.4 years with no significant differences between groups ( p 5 0.1). We found a significant difference in duration of all signs and symptoms between groups. In the group given honey, duration of signs and symptoms was 1e2 days less than control group. Honey has well established antioxidant and antimicrobial effects. It contains phenolic acid, flavonoids and peroxidase; therefore, its antimicrobial effects may be due to these substances (6e15). In our study, duration of all signs and symptoms of the common cold decreased significantly with the use of honey. Therefore, further studies should be done with this substance, with dose elevation and more precise laboratory analyses.
References

1. Simasek M, Blandino DA. Treatment of the common cold. Am Fam Physician 2007;15:515e520.
2. Turner RB, Hayden GF. The common cold. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB. Textbook of Pediatrics. Philadelphia: Churchill Livingstone 2004. pp. 1389e1391.
3. Roxas M, Jurenka J. Colds and influenza: a review of diagnosis and conventional, botanical, and nutritional considerations. Altern Med Rev 2007;12:25e48.
4. Paul MI, Beiler J, McMonagle A, Shaffer ML, Duda L, Berlin CM.Effect of honey, dextromethorphan and no treatment on nocturnal cough and sleep quality for coughing children and their parents. ArchPediatr Adolesc Med 2007;161:1140e1146.
5. Gwaltney JM. The common cold. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R.Principles and Practice of Infectious Diseases. Philadelphia: ChurchillLivingstone 2005. pp. 747e752.
6. Allen KL, Molan PC, Reid GM. A survey of the antibacterial activityof some New Zealand honeys. J Pharm Pharmacol 1991;43:817e822.
7. Gheldof N, Wang XH, Engeseth NJ. Identification and quantification of antioxidant components of honeys from various floral sources. J Agric Food Chem 2002;50:5870e5877.
8. Gheldof N, Engeseth NJ. Antioxidant capacity of honeys from various floral sources based on the determination of oxygen radical absorbance capacity and inhibition of in vitro lipoprotein oxidation in human serum samples. J Agric Food Chem 2002;50:3050e3055.
9. Henriques A, Jackson S, Cooper R, Burton N. Free radical production
and quenching in honeys with wound healing potential. J Antimicrob Chemother 2006;58:773e777.
10. Lusby PE, Coombes AL, Wilkinson JM. Bactericidal activity of different honeys against pathogenic bacteria. Arch Med Res 2005;36:464e467.
11. French VM, Cooper RA, Molan PC. The antibacterial activity of honey against coagulase-negative staphylococci. J Antimicrob Chemo ther 2005;56:228e231.
12. Cooper RA, Halas E, Molan PC. The efficacy of honey in inhibiting strains of Pseudomonas aeruginosa from infected burns. J Burn Care Rehabil 2002;23:366e370.
13. Cooper RA, Molan PC, Harding KG. The sensitivity to honey of Gram-positive cocci of clinical significance isolated from wounds. J Appl Microbiol 2002;93:857e863.
14. Tonks A, Cooper RA, Price AJ, Molan PC, Jones KP. Stimulation of TNF-a release in monocytes by honey. Cytokine 2001;14:240e242.
Pourahmad and Sobhanian