رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۵ تیر ۱۳۹۸

سردار شهيد جنگل در گذر ايام - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سردار شهيد جنگل در گذر ايام

اين كتاب، كتاب دوم از مجموعه فاتح است كه توسط كانون ثقلين شهرستان رشت توليد مي‌شود. اين اثر در بردارنده زندگي و مبارزات روحاني شهيد ميرزا كوچك خان جنگلي است.

از ويژگي‌هاي كتاب اين است كه ويژه جوانان نوشته شده است و بعد ديني نهضت جنگل و شخصيت روحاني رهبر آن در اين كتاب برجسته شده و چهره استعمارستيز، عدالتخواه و ديندار ميرزا كوچك خان به خوبي تصوير شده است.

همچنين عكس هاي پايان كتاب، چهره‌هاي برجسته از حاميان و دوستان تا خائنان و دشمنان نهضت جنگل را به تصوير مي كشد.