سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

ستاره ها - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ستاره ها

ستاره ها 

(تولد ستاره‌ها)

ستاره ها درهر لحظه متولد می شوند وزندگی خود را در پرورشگاه ستاره ها که به خوشه معروف است شروع می کنند .

کدام ستاره ها منفجرمی شوند ؟

ستاره ها انواع گونا گونی بعضی از آن ها گازسوختنی بیشتری نسبت به انواع دیگر، در خود دارند . این ستاره ها در اثر سرد شدن به آرامی نمی میرند بلکه با نور شدیدی منفجر می شوند، این ستاره ها سوپر نوا یا ابر نواختر نام دارند .

آیا ستاره ها به همان شکلی هستند که ما آن هارا می بینیم ؟

نه ستاره ها مثل توپ گردند . ما برای آن ها لبه های تیز می کشیم ، چون از روی زمین آن ها را تقریبا به این شکل می بینیم واین شکل به سبب درخشش و چشمک زدن آن هاست .

 

چگونه دور ترین سیاره ها را می شناسیم ؟

تا زما نی که کا وش گرهای سفینه ی فضایی وایجر 2 در سال 1986 به سیاره ی اورانوس ودر سال 1989 به نپتون سفر نکرده بود ، دانشمندان این دو سیاره را به خوبی نمی شناختند . این سیاره ها آن قدر دور هستند که نمی توان با تلسکوپ های بسیار قوی به وضوح از زمین آن ها را مشاهده کرد .

دوربین وایجر2 نشان داد که سیاره ی نپتون 8 قمر دارد . این در حا لی بود که اختر شنا سان فقط دو قمر آن را با تلسکوپ ها ی خود از زمین می دیدند .

منبع:تبیان