سبز نوازش

متن شعر

بوسوخته صارا منم                                     صحرای سوخته من هستم

زلاله روخان تویی                                       رودخانه زلال تو هستی

سرده زمستان منم                                                زمستان سرد من هستم

تازه بهاران تویی                                        بهار تازه تو هستی

بشکسه کرجی منم                                                قایق شکسته من هستم

دریا کناران تویی                                        کنار دریا تو هستی

مدد بدن  ویریزم                                         مدد بده بلند شدم

قوته می جان تویی                                      قوت جانم تو هستی

سبزه نوازشی تو                                        نوازش سبز تو هستی

نم نم وارشی تو                                         نم نم بارون توهستی

گرمی دهی عالمه                                        به عالم گرمی می دهی

گول گوله آتشی تو                                               گل گل آتش تویی

تو می امیدی ، دتاو                                     تو امید من هستی بتاب

تی نوره می جانه ر                                     نور تو برای جان من است

ئی شره آسمانه                                          قسمتی از آسمان

فادن می دستانه ر                                       برای دستانم بده

تشنگی جه بوسوختم                                   از تشنگی سوختم

بوار می سامانه ر                                       روی خانه ام  ببار

اونی کی از تو دوره                                    آن کس که از تو دور است

زندگی یه بباخته                                         زندگی رو باخته

هچینه آبه سرجا                                         بیهوده روی آب

خوخانه یه بساخته                                                خانه خود را ساخته

تا زنده یم اوی عزیز                                    تا زنده هستم ای عزیز

تی دره خانه خاکم                                       خاک در خانه ات هستم

قابل اگر بدانی                                            اگر  قابل بدانی

تی عشقه سینه چاکم                                    از عشق تو سینه چاکمجواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ