ساخت موش با لیموترش

وسایل لازم :
کارد تیز –موکت بُر-خلال دندان ومیخ – مواد اولیه:لیموترش های متوسط ماندگاری : 5روز در هوای خنک یا یخچال – زمان لازم برای ساخت 5دقیقه برای هر حیوان
طرز کار :
یک عدد لیموترش متوسط را انتخاب کنید قسمت نوک برجسته لیمو را به عنوان قسمت منطقه سرموش در نظر بگیرید با فاصله مناسب از قسمت برجسته لیمو که به عنوان دهان در نظر گرفته اید دو فلفل نکوبیده سیاه به عنوان چشم قرار دهید (فرو کنید ) .دو شیار کوچک در سر ایجاد کنید .از پوست سیاه به عنوان چشم قرار دهی ( فر کنید ) .دو شیار کوچک در سر ایجاد کنید .از پوست یک لیموی دیگر دو گوش حیوان را کشیده وببُرید ودر شیارهای سر ، یعنی مکان گوش فرو برید .با میخ ته لیمو را سوراخ کنید .از لیموی دوم برش باریکی به عنوان دُم ایجاد کنید وکمی بپیچید وفر دهید وسپس دُم را نصب نمایید .می توانید پشت موش رابا کارد شکاف هایی به شکل راه راه بدهید .نوع ساده تزئین با لیمو ، ساخت لیموی شیاردار است .به کمک موکت بُریا پوست کن مخصوص دورتادور لیموترش شیارهایی به موازات هم ایجاد کنید .لیموی شیار دار را به کمک یک کارد تیز به قطعات گرد نازک ببرید با تعدادی از آنها یک گُل وسط بشقاب تشکیل دهید وتعدادی را نصف کرده ، دور بشقاب طوری بچینید که قسمتی از یکی زیر دیگری واقع شود ویا اگر کنار هم می گذارید ، وسط آنها را با برگ های جعفری تزئین دهید .بهتر است تخم های لیمو را نیز تا آنجا که ممکن است با نوک کارد حذف کنید .می توانید در هر قطعه ی گرد یک بریدگی منطبق بر یک شعاع ایجاد کنید ودور دایره را در هم فرو برید وآنها را دوتادوتا دور بشقاب قرار دهید .ممکن است برخی بنا به سلیقه لیموترش شیاردار را ببُرند وبه دو نیم استوانه تبدیل کنند ونیم دایره هایی با ضخامت یکسان بدست آورند وبرای اطراف بشقاب وتزئین غذا بکار برند.
 

گوینده:پوران حاجتی