زیستن میان نرده‌ها

اگر امروز روز جهانی محیط زیست باشد، آیا با نگاهی گذرا بر زندگی جانداران اطرافمان، همان‌ها که همیشه با گرفتاریشان در قفس غرق شعف بوده‌ایم، می توان پنداشت که "محیط" حجم محدودیست از چارچوب کماشته بر زندگی و "زیستن" هجویست در پس تکلف نرده‌های نمایشی؟