رنگ فیروزه

فرمول فیروزه ، فسفات آلومینیوم مس آبدار است .این ساختار با ورود آهن ، کلسیم ، منیزیم ، منگنز ،سلیکون وروی در ساختار مولکولی فیروزه بزرگ تر خواهد شد .ترکیب این عناصر اضافی ، باعث ایجاد رنگ ها وسختی های متفاوت می شود به همین دلیل رنگ فیروزه از آبی تا سبز پررنگ متغیر است وامکان تغییر در بین این دو رنگ را دارد .عموماً هرچه مس در ساختمان مولکولی فیروزه بیشتر باشد ابی تر وترکیبات آهن باعث سبزتر شدن سنگ می شود رنگ خالص آبی درفیروزه کمیاب بوده واکثراً دراین سنگ ، رگه های قهوه ای رنگ از کانی لیمونیت دیده می شود ویا به رنگ خاکستری سیر است که به دلیل وجود محتویاتی از ذرات ریز ماسه سنگ ویا رگه های سیاه اکسید منگنز ویا یشم سبز است .رنگ آبی آسمانی مرغوبیت فیروزه وبرعکس ، سبز مایل به زرد ،نامرغوبی آن را نشان می دهد در زمان قدیم ، رنگ امانی ها باری شناسایی آنها نقش مهمی داشته است وقسمت اعظم کانیها را بوسیله رنگ آنها تشخیص می داده اند ولی به عواملی که باعث ایجاد رنگ در کانی ها بوده آشنا نبوده اند .بعضی تصور کرده اند که مواد معدنی در اثر ماندن به مدت زیاد در زیرزمین واثر آفتاب ، رطوبت ،حرکت وغیره رنگ گرفته اند واین رنگ ها خود در طول زمان عوض می شوند .از بعضی حکما روایت شده که ماده فیروزه مس است ومصادفت یبوست (خشکی ) ، سبب سیاهی واستیلا ء حرارت ، سبب قرمزی اوست واز امتزاج سودا ( سیاهی ) وقرمزی ازرق که گونه ای فیروزه است تولد می یابد .
همه فیروزه ها را از هر معدن که باشد ، از چربی وبوی خوش ( خاصه بوی مشک ) وگرمابه ، باید درو نگه داشت که آن را تباه نکند ، مگر بعضی از فیروزه نیشاپور که بغایت طلب بود ، که چون کهنه زیان ندارد ورنگ آن تباه نشود .گفته اند که از آب وهوای حمام ، آب فیروزه می رود واز برخورد روغن با فیروزه ، طراوت آن زایل می شود همچنین نم وبوهای تیز هم به آن ضرر وزیان می رساند ، اما پیه ودنبه برای فیروزه سودمند است .
گوینده:پوران حاجتی