رفوگر

هنرمندانی که پارگی وزدگی وبید خردگی لباس وقالی را بر طرف می کنند ، رفوگر نامیده می شوند رفوگرها به دو صنف کاملاً جداگانه تقسیم می گردند یکی صنف رفوگرهای پارچه والبسته ودیگری هم رفورگرهای فرش وقالی می باشند .رفوگرهای لباس ، پارگی وسوختگی وزدگی وبیدخوردگی ، جبه  ،سرداری ،یل اطلس و زری وسایر لباس های گرانبها را با استفاده از تاروپود پرچه خود آنها ، رفو می کنند به طوری که حتی تشخیص جای آنها به سادگی میسر نیست .

وسایل رفوگر لباس فقط سوزن و نخ  و قیچی می باشد .

رفوگر قالی ابتدا ایلمگهای نقطه صدمه دیده را با چنگک ریزی باز می کند ، یک قسمت قالی را به یک چهارچوب کوچک قالی بافی با میخ ، محکم می کوبد سپس تارهای از میان رفته آن نقطه را با نخ دیگری عوض می کند یعنی یکی یکی با سوز به تارهای سالم پیوند می دهد آنگاه درست عین قالی باف ها ، با نخ های همرنگ بقیه نقاط قالی ومطابق نقشه ی قبلی اش ، یک رج ایلمگ می بافد ، روی هر پود می دواند ، دو سر پود را به پود طرفین پیوند می دهد ، با شانه قالی بافی می کوبد ورج بعدی را به همان ترتیب می بافد تا تمام نقطه خالی ، پر شود .

وقتی ایلمگ بافی اش ، پایان یافت ، با قیچی مخصوص قالی بافی سیر ایلمگ ها را می چیند وپرداخت می نماید وقالی را از چهارچوب جدا می کند وتحویل صاحبش می دهد .

کاری از پوران حاجتی