رعنا

سالان ساله تی گبه،رعنا

شونشینی نقل شبه ،رعنا

چندی تی سر سختی دوبو،رعنا

تی مرد بوری زور زوری بو،رعنا

رعنا گل اشکوری،رعنا

همش می یاد مئن دری،رعنا

خنم فراموش ونکی،رعنا

هچ هچی خاموش ونکی،رعنا

بوشنووسم تی تقدیره ،رعنا

یه پر نوبو تی تقصیره ،رعنا

رعنا گل اشکوری،رعنا

همش می یاد مئن دری،رعنا

تی پاکی ره قسم خورم،رعنا

تر همه ور مو جور بورم،رعنا

تو آفتاو صوبه سری،رعنا

چوم واکونم برا بری،رعنا

 

رعنا گل اشکوری،رعنا

همش می یاد مئن دری،رعنا

غم و غصه تره بوکوشت،رعنا

تی جوانی آخر دوخوشت،رعنا

ای همه ساله که بشه،رعنا

تی نوم فراموشا نبه ، رعنا

رعنا گل اشکوری،رعنا

همش می یاد مئن دری،رعنا

سالهای سال است که صحبت از شماست ،رعنا

در شب نشینی داستان شما حکایت می شود،رعنا

چه قدر در سرت سختی و رنج داشتی،رعنا

شوهر کردن تو به زور و جبر بود،رعنا

تو همانند گل زیبایی از دیار اشکوری،رعنا

در خاطر من همیشه هستی،رعنا

می خواهم فراموش نشوی،رعنا

و به سادگی خاموش نگردی،رعنا

سرنوشت ترا شنیده ام،رعنا

یک ذره خطایی از تو سر نزده است،رعنا

تو همانند گل زیبایی از دیار اشکوری،رعنا

در خاطر من همیشه هستی،رعنا

به پاکی تو سوگند می خورم،رعنا

ترا نزد همه بالا می برم،رعنا

تو همانند آفتاب صبحدمی،رعنا

چشم باز کنم، تو آشکار شده ای،رعنا

تو همانند گل زیبایی از دیار اشکوری،رعنا

در خاطر من همیشه هستی،رعنا

غم و غصه ترا کشت ،رعنا

و جوانیت(چراغ جوانیت)سرانجام خاموش شد،رعنا

بعد از گذشت سالها ،رعنا

نامت فراموش نشده است،رعنا

تو همانند گل زیبایی از دیار اشکوری،رعنا

در خاطر من همیشه هستی ،رعنا