رای ملت

متن شعر
زبان: گیلکی برگردان فارسی
بیشتاوید ا پیامه
فرمایش  امامه
بکار بیگیر تی همته
میزان رای ملته
واستی کی دس به دس فادیم
همدیگر پوشت بیبیم
دوشمنان توطئه ره
همه ایته موشت بیبیم
باد مانستان دورایم
وارش امره بواریم
رای فادیم مجلس ره
ایران از نو بکاریم
بکار بیگیر تی همته
میزان رای ملته
موقع انتخاب
یعنی زمانه کشته
بدس بیگیر ایوارده
ایران سرنوشته
این پیام را بشنوید
که فرمایش امام است
عزم و همت خودتان را بکار بگیرید
میزان رای ملت است
باید دستهایمان به هم بدهیم
و پشت و پناه یکدیگر باشیم
برای توطئه دشمنان
همه با هم مشت باشیم
مثل باد برویم
و مثل باران بباریم
و به نمایندگان مجلس رای بدهیم
تا ایران اسلامی را دوباره بکاریم
عزم و همت خودتان را بکار بگیرید
میزان رای ملت است
زمان انتخابات
درست مثل کشت و کار است
یک بار دیگر بیایید بدست بگیرید
سرنوشت ایران را