راه کنترل بیماری کپک سبز

در واقع تهیه کمپوست قارچ صدفی باید کاه وکلش ها را خوب جوشانده ودر حین جوشاندن آنها را زیرو رو نموده تا همه جای کلش ها خوب ضدعفونی شوند .

مدت زمان جوشاندن کاه وکلش ها زیاد در نظر گرفته شود ( حداقل یک ساعت )

استفاده از کیسه های پلاستیکی ،تازه جهت پرنمودن کلش ها به داخل آنها .

عدم استفاده از کاه وکلش ها که در موقع ریختن به آبکش جهت آبکشی به زمین ریخته شده اند ودر بیرون از آبکش قرار گرفته اند .

در موقع پر نمودن کیسه از کاه وکلش ها وتلقیح با اسپان حتماً دستها را با آب وصابون شستشو ودر صورت امکان با الکل ضدعفونی شود 

از کاه وکلش های آلوده وسیاه شده وآب خورده به هیچ عنوان در جهت تهیه کمپوست استفاده نشود .

در صورت امکان سالن ها قبلاً با یک سم قارچ کش سمپاشی شود .

کارگران باید در موقع تهیه کمپوست وتلقیح آن ، مسائل بهداشتی را رعایت نموده وجهت تردد به داخل سالن های تلقیح بذر وپرورش ، از روپوش وکفش ودستکش جداگانه استفاده شود .

اسپان قارچ (بذر مصرفی ) مورد استفاده در تلقیح باید کاملاً تازه وعاری از هر گونه آلودگی باشد 

شستشو وضدعفونی کردن تمام وسایل کار تلقیح بذر ومحل تلقیح لازم است .

بقایای حاصل از برداشت محصول قبلی باید کاملاً جمع آوری واز سالن ها خارج وبه محل دوری انتقال داده شوند .

کتیبه های آلوده باید به سرعت ودر اسرع وقت وبا احتیاط از سالن ها خارج شده وبه محل دوری انتقال ونابود شود قارچ کش های گروه بنزی میدازول ودی تیوکار با مات در کنترل کپک های مختلف بویژه کپ سبز تریکودرمایی بسیار موثرند .مصرف با ویستین ،بنومیل وتیا بندازول در غلظت 25 میکروگرم در میلی لیتر بری کنترل موثر کپک سبز تریکودرمایی توصیه شده است .

 

گوینده:پوران حاجتی