راسته بازار تخصصی

پیدایش وتکوین راسته های تخصصی که محل استقرار اصناف وپیشه ورانی بود که کالای یکسان یا کالای مربوط به هم را می فروختند ، پیشینه ای بسیار کهن وباستانی دارد وحتی امروز نیز در بسیاری از موارد چنین است وهنوز در بسیاری از شهرهای کشور خیابان ها یا راسته هایی مشاهده می شود که به عرصه یک یا چند کالای مشابه ومرتبط به هم اختصاص دارند .جاذبه وکشش اقتصادی این راسته ها برای جلب نظر مشتریان است ، زیرا خریداران می توانند در چنین مکان هایی هم با انواع محصولات وفرآورده های مشابه بخوبی اشنا شوند وبا آگاهی از آن بهتر انتخاب کنند وهمچنین با مقایسه قیمت یک کالا در مغازه های مختلف یا قسمت  کالاهای گوناگون در کوتاه ترین زمان از قیمت مناسب کالا آگاهی یابند .

مراجعه نسبتاً انبوه خریداران کالاها به راسته های تخصصی نیز موجب می شود که همواره فروشندگان سعی کنند جایی در راسته های تخصص برای عرضه کالاهایی خود فراهم آورند امنیت را می توان یکی از مهم ترین نکاتی دانست که در مورد مکان استقرار اصناف وپیشه وران در گذشته نقش داشته است وحتی امروز هم چنین است امنیت برای برای فعالیت اقتصادی با نوع کالا یا خدمات رارائه شده مرتبط است .مثلاً بازار راسته زرگرها یا طلافروشان به امنیت بیشتری نسبت به راسته مسگرها نیاز دارند وراسته مسگرها به همین دلیل در گذشته اصناف مختلف در وهله نخست براساس ارزش کالاهایی که عرضه می کردند ومسأله امنیت در بخشی از بازار مستقر می شدند .به همین دلیل در بیشتر بازارهای کشور ، راسته زرگرها در مرکز شهر ونزدیک به مسجد جامع یا سایر بناهای مهم درون شهری بود وهرچه فاصله از مرکز شهر بیشتر می شد ،کالاهایی عرضه می شد که ارزش اقتصادی آنها غالباً کمتر بود ، چنانکه راسته مسگرها وآهنگرها نسبت به مرکز شهر دورتر از راسته زرگرها ، بزازها ، کفاش ها وفرش فروش ها بود راسته یا میدان کاه فروش ها به دروازه ها نزدیک بود ودر مواردی کالاهایی ارزان قیمت مانند سبزیجات بیرون از دروازه شهر عرصه می شد .بنابراین تقسیمات راسته بازار وایجاد امنیت در بازار از جمله تسهیلات قابل توجهی برای خریداران می باشد .