جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

دهان شویه چای سبز - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دهان شویه چای سبز

Loading the player...

 

تحقیقات زیادی برای جایگزینی دهان شویه طبیعی با عوارض کمتر به جای دهان شویه های حاوی مواد شیمیایی صورت گرفته است هدفشان از این مطالعات ، بررسی اثر دهانشویه گیاهی چای سبز بر شاخص پلاک دندانی بود 10بیمار را که از دانشجویان بودند انتخاب نمودند .جهت انجام این مطالعه از افراد خواسته شد در 3دوره ی ، 3روزه از دهان شویه های مورد نظر که شامل چای سبز ، کلروهگزیدین وپلاسبو ، بود استفاده کنند ودر بین هر دوره نیز 1هفته استراحت وجود داشت در تمامی بیماران مراحل درمانی شامل جرمگیری وصاف کردن سطح ریشه انجام شد .پس از هر دوره پارامترهای مورد نظر محاسبه گردید .میانگین شاخص پلاک دندانی در گروه چای سبز قبل از درمان 2/2 وسه روز پس از درمان به 1رسید .در گروه پلاسبو این شاخص به ترتیب از 2 به 5/2 ودر گروه کلروهگزیدین از 2به 88%رسیده از نظر شاخص لثه نیز در گروه چای سبز در کاهش شاخص پلاک دندانی وبروز التهاب لثه موثر بود در کاهش بروز التهاب لثه اختلاف معنی داری بین کلروهگزویدین وچای سبز وجود نداشت همچنین در کاهش PI کلروهگزیدین رنگیزه مشاهده شد.نتیجه می گیریم که کلروهگزیدین وچای سبز در کاهش شاخص پلاک دندانی مفی عمل کرده وهمچنین در رفع التهاب لثه وبروز التهاب لثه ، کلروهگزیدین وچای سبز مشابه با کلروهگزیدین ، ایمنی مصرف بیشتر وهزینه کمتری دارد .از دهانشویه های گیاهی تولید شده می توان برای جلوگیری ورفع بیماری دهان ولثه ودندان استفاده نمود در پژوهش های اخیر ارتباط بین مصرف چای سبز وکاهش نرخ ابتلا به بیماری های دندان ولثه کشف شده است .

از این تحقیق وآزمایشات نتیجه می گیریم که هر دو دهانشویه در درمان وبهبود پلاک دندانی وکاهش بروز التهاب لثه مفید بودند .چای سبز در کاهش شاخص لثه موثرتراز کلروهگزیدین بود .ودیگر آنکه در رابطه با کاهش بروز التهاب لثه ، چای سبز وکلروهگزیدین ، از تأثیر تقریباً یکسانی برخوردار بودند .

 

 

 

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :اطلاعات عمومی

کاری از :پوران حاجتی