دريا چومه سو

     
     

متن شعر
 

جان ساقی ببه شادی ببه با لب خندان

اسلامتی باشد و شادی باشد با لب خندان
شیمی سفره پوره ماهی ببه مردم گیلان

سفره شما پر ماهی باشد مردم گیلان
ماهی ماهیه هرچی ببه گیران و ارزان

ماهی ماهی است هرچه باشد گران یا ارزان
سوف و سفید و کفال و آزاد و کپور و قزل آلا

سوف و سفید و کفال و آزاد و کپور و قزل آلا
دریا نفس ماهی ماهی نفس دریایه

نفس دریا ماهی است و نفس ماهی هم دریاست
دریا میره بی ماهی

دریا بدون ماهی می میرد
ماهی میره بی دریا

ماهی بدون دریا می میرد
دریا دریا

دریا دریا
هی گم چی واسی ماهی به دریا جه هراسان

هی میگم ماهی بخاطر چه در دریا هراسان است
هی گم چی واسی دریا دینه خواب پریشان

هی میگم بخاطر چه دریا خواب پریشان می بیند
خو جان ره آدم فاگیره از همه چی جان

انسان بخاطر خودش از همه جان می گیرد
ویران کوده خشکی و دریا یه خدایا خدایا خدایا

او خشکی و دریا را ویران کرده خدایا خدایا
دریا نفس ماهی ماهی نفس دریایه

نفس دریا ماهی است و نفس ماهی هم دریاست
دریا میره بی ماهی

دریا بدون ماهی می میرد
ماهی میره بی دریا

ماهی بدون دریا می میرد
آباده نیبه ا پیله دریا دس تنها تره قوربان

آباد نمیشه این دریای بزرگ با دست تنها قربانت برم
واستی کس کسه یاور بیبیم از دیل و از جان

می باید همه یاور هم باشیم از دل و از جان
کی دریا هطو آبی ببه ماهی ببه فت و فراوان

که دریا همینطور آبی باشد و ماهی هم خیلی فراوان باشد
تا دریا ایسه دنیا ایسه دنیا

تا دریا دریاست دنیا هست دنیا