دامداری و دامپروری از مشاغل باستانی

دامداری و دامپروری از مشاغل قدیمی و باستانی بشمار می رود و بسیاری از روستاییان از راه پرورش دام امرار معاش می کنند. بسیاری از گله داران جهت تامین علوفه، دام های خود را به مراتع دور دست می برند.