سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

خود باوری؛ فاصله خواستن تا توانستن - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خود باوری؛ فاصله خواستن تا توانستن

خود باوری؛ فاصله خواستن تا توانستن


علل بسیاری از رفتارهای آسیب زای یک کود ک و د انش آموز د ر خانه یا د ر مد رسه مخصوصاً افت تحصیلی آنان، ریشه د ر کمبود یا ضعف عاملی است به نام خود باوری.
فاصله خواستن تا توانستن تنها یک گام است و این گام فقط و زمانی طی می شود که ما د ر باورمان قد رت برد اشتن این گام را بیابیم.
خانواد ه و والد ین اولین جایگاه و مد رسه د ومین جایگاهی است که نقش غیرقابل انکار د ر ایجاد و تقویت خود باوری د ر کود کان را د ارند .
خود باوری یعنی احساس ارزشمند بود ن، این احساس از طریق مجموعه ای از عواطف، احساسات و تجربیات به د ست می آید ، به نحوی که فرد خود را با کفایت و موفق می د اند .
هسته اولیه خود باوری از کود کی آرام آرام توسط والد ین و اطرافیان د ر اطراف فرد مورد نظر شکل می گیرد و ایجاد می شود . د ر محیطی پر از ترس، کود ک می آموزد که د ائماً بترسد و احساس ناامنی کند . د ر محیطی پر از شاد ی او می آموزد که شاد باشد و د ر محیطی پر از تشویق او می آموزد که بزرگ باشد .
خود باوری د ر کود ک از نوع نگاه، نگرش، رفتار، برخورد و توقعات د یگران از همان طفولیت جوانه می زند و بزرگ می شود و به محصول می نشیند .
تحقیر، طرد کرد ن، بی احترامی، سرزنش، تهد ید ، مقایسه نابجا، تکرار د ائم نکات منفی، همه و همه راههایی هستند که مسلماً نمی توانند د ر کود ک به خود باوری منجر شود . برعکس راههای مناسبی مانند پذیرش، احترام، محبت، توجه، جد ی گرفتن، گوش د اد ن، تشویق، حمایت و انتظارات معقول وجود د ارد که کاربرد یکایک آنها برای رسید ن به سرمنزل مقصود می تواند مفید باشد .
یک پد ر و ماد ر مسئول یا آموزگاری شایسته اگر بخواهد د ر این راستا قد م های بلند تری برد ارد ، می تواند از راهکارهای بهتری نیز کمک بگیرد از جمله: د ر آغاز به کود ک بیاموزند که نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کند . با این کار، او افق حرکت خود را می تواند بیابد .
بعد از شناخت نقاط قوت و ضعف، به کود ک یاد د هند که احساس نگرانی یا خجالت ند اشته باشد برعکس باید احساس رضایتمند ی و خشنود ی کند . قد ر مسلم هیچ انسانی حتی بسیار د انا و حکیم قاد ر به انجام هر کاری نیست.
احساس با ارزش بود ن زمانی د ر فرد ایجاد می شود که بعد از شناخت نقاط ضعف و قوت خود ، اولین گام های جد ی را برد ارد . د ر واقع د ر این هنگام است که او یاد گرفته خود ش باشد نه د یگری.
تشویق توانایی ، خود باوری یعنی احساس ارزشمند بود ن، خود باوری یعنی احساس ارزشمند بود ن، خود باوری یعنی احساس ارزشمند بود ن، خود باوری یعنی احساس ارزشمند بود ن، تشویق به تجربه کرد ن راه های مختلف برای حل یک مسأله به ایجاد و تقویت احساس کفایت د ر کود ک کمک می کند .
واگذاری تد ریجی برخی مسئولیت ها، تشویق به ایجاد ارتباط سالم با اطرافیان، ایجاد فرصت هایی برای تباد ل تجربیات می تواند به ایجاد و تقویت احساس مسئولیت کمک کند .
پذیرش کود ک به عنوان یک فرد و عد م مقایسه بی مورد او با د یگران و همچنین پذیرش عواطف و احساسات او می تواند به ایجاد احساس امنیت د ر کود ک کمک کند .
فرد خود باور نشانه های بارزی از احساس ارزشمند بود ن و خود باوری د ر عملکرد روزانه خود د ارد از جمله آنکه: چنین فرد ی مسئولیت پذیر است، نسبت به پیشرفت خود احساس افتخار د ارد ، د امنه وسیعی از هیجانات و احساسات را از خود نشان می د هد و د یگران را به راحتی تحت تأثیر قرار می د هد .

خبرگزاری ایسنا