خواص میکانیکی شیشه

 

در شرایط عادی ومعمولی ، شیشه مانند یک جسم جامد وارتجاعی عمل می کند شیشه چنانچه توده یی بی شکل باشد ، کاملاً سخت به نظر می رسد ،اما در حالت ورقه یی ، رشته های نازک آن خم می شود به شرطی که شعاع خمیدگی در قیاس با ضخامت شیشه ، بزرگ باشد باید توجه داشت که پیوند سیلیکون  اکسیژن در (sio2 )پیوندی بسیار محکم است وبنابراین ، شیشه باید ماده ی محکمی باشد ودر اساس هم ، چنین است .رشته های نازک شیشه یی که تازه درست شده باشد ،وزنی بیش از 000/70 کیلوگرم برسانتی متر مربع را تحمل می کن .این رقم 5برابر مقاومت بهترین فولادهاست ومهم تر اینکه دوبرابر مقاومت تئوریک فولاد است اما وجود معایب ونواقص ، تأثیر عمده یی براستحکام عملی مواد دارد .چنین معایبی بویژه معایب در سطح جسم که باعث تَرَک برداشتن آن می شوند ،استحکام واقعی شیشه ی معمولی را به کتر از 100/1 استحکام تئوریک آن ، نیرویی که با توجه به نیروهای اهرمی به آن وارد می شود ، روی معدودی از پیوندهای مولکولی که بر یک ترک نازک واقعند ، متمرکز می شوند .اگرچه این پیوندها بسیار محکمند ، سفتی شیشه باعث می شود که عملاً نیروهای بسیار عظیمی به تعداد کمی از ساختمان های مولکولی بسیار ریز ومیکروسکپی وارد شوند وپیوندهای نامبرده ، خواه قوی باشند یا ضعیف ، تاب مقاومت نخواهند داشت.نظر به اینکه شیشه مانند یک مایع ، از ساختمان همگونی برخوردار است فاقد هرگونه مانع یا ناهمگونی درونی برای جلوگیری از رشد تَرَک خوردگی جسم است .علاوه آن پاره شدن پیوندهای دیگر نیز آسان تر می شود بنابراین ،تَرَک خوردگی ، به سرعت در سراسر طول شیشه گسترش می یابد .شیشه در برابر ترک خوردگی به گونه یی حساسیت دارد که در برابر فشار کششی ضعیف است ، اگرچه در برابر فشار فشرده کننده یعنی هنگامی که فشارهای وارد شده به ترک خوردگی منجر نشوند ، بسیار مقاوم است .حداقل سه راه برای افزایش استحکام سودمند شیشه وجود دارد که به ذکر این سه روش اکتفا می کنیم : بر طرف کردن نواقص سطح شیشه که باعث ترک خوردگی آن می شود 

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :اطلاعات عمومی

کاری از :پوران حاجتی