خطبه عشق

شاعر: بهمن صالحی

 

 

متن شعر

اي تو به خُلق انبياء برده دل خَلق زمان

سايه فكنده چون هُما ، بر سر هر پير و جوان

 

ابر عنايت خدا ، در عطش باغ وطن

بر دل و جان مرد و زن، مژده راحت و امان

 

وارث مير كاروان ، حافظ ملك جان ما

تا نرسد به خوان ما ، دست كس از حراميان

 

مهر تويي ، ماه تويي ، مشعل اين راه تويي

اي به فروغ سرمدي رشك كواكب جهان

 

چون گذري به هرديار از صف شوق و انتظار

بدرقه رهت شود سيل اشك عاشقان

 

جلوه هر تبسمت ، مثل بهاره دلنشين

رايحه تكلمت ، مثل نسيم ، مهربان

 

تا كه دوباره روكني سوي ديار ما ، رود

روز و شب از صنوبران دست دعا بر آسمان

 

فوج كبوتران دل چون به تو اقتدا كنند

شاخه گلي بدست خود ، خطبه عاشقي بخوان