خسته ديل

متن شعر

او زمان كه بي نشان -  خسته ديل و خسته جان     آن زمان كه بي نشان و دل و جان خسته

با امي دست دعا  -  ديل دهيم به آسمان               با دست دعا دل به آسمان مي دهيم

تره گيم  تي بنده ايم  -  به تي عشقه زنده ايم       به تو مي گوييم كه بنده ات هستيم و به عشق تو زنده ايم

سالان سال هنوز  -  جه تو ديل نكنده ايم            سالهاي سال هنوز از تو دل نكنده ايم

در اودنيا تويي بس  -  اي امي كسان كس           در اين دنيا تو بس هستي - اي همه كس ما

پا ك جه پا دكفته ايم  -  امي داد تو فارس            كاملا از پا افتاده ايم  و تو دست ما را بگير

جه چومان ارسو باريم - جز تو اميدي ناريم        از چشمان ما اشك سرازير است و جز تو اميدي نداريم

تنها زندگي ميان  -  اي خدا تره داريم                تنها در زندگي ،  خدا  تو را داريم

گرچه كي ايته تنيم  -    دم جه عاشقي زنيم         با آنكه يك تن داريم ، اما از عاشقي دم مي زنيم

امه ان زمانه جه  -   دوست امره دشمنيم           ما در اين زمانه با دوست دشمنيم

اما نيم غرق گناه  -  ايته گوم ببوسته راه            ما غرق گناه هستيم ،  كه راه را گم كرده ايم

تو امي دست بيگير  -  اي امي پشت و پناه          دست ما را بگير ، اي پشت و پناه ما

گرچي زنده به دميم  -  بي خيال و بي غميم         گرچه زنده به دمي هستيم ، ولي بي خيال و بي غم هستيم

بي تو ديل دوستيه  -   زرق و برق عالميم          بدون تو دل بسته زرق و برق دنيا هستيم

امه بشكسته پريم  -  ميل پرواز دارم                 ما شكسته ير هستيم ، ميل پرواز داريم

امره ياري بدن  -  جه ا كوگاه دواريم                 به ما ياري بده تا از اين سختي راه بگذريم