خدا تی یاره

متن شعر

 

ستاره آسمان جور زنه ايشاره                         ستاره از بالاي آسمان اشاره مي زند

تي اخم توشكه ي بيا واكون دوباره                                   اخم ابرويت را دوباره  بگشا

تي اخم توشكه ي واكون                         ابروي اخم كرده ات را بگشا

خنده تي شينه                                    خنده براي تست

تي رخت شادي دوكون                           لباس شاديت را بپوش

خنده تي شينه                                          خنده براي تست

خودا داري  چي غم داري                      خدا را داري ، چه غمي داري

خودا تي ياره خودا                                    خدا يار و ياور تست

هيچي بدونيا كم ناري                           از اين دنيا هيچ كم نداري

تا كي تي كناره خودا                             موقعه اي كه خدا در كنارت هست

خورشيد خنده ي بيدين   تر دوخانه            خنده خورشيد را ببين صدايت مي كند

مي دستان بيگير  مره   ببر به خانه           كه دستهايم را بگير و مرا به خانه ات ببر

شادي مره دس فارسه  وقتي  تي يادم          شادي در دسترس من است - وقتي به ياد تو هستم

وقتي تي ياد امره ايم  هميشه شادم             وقتي به يادت هستم هميشه شادم