خباز

خباز یا نانوا کاسب کاری است که تنور وابزارآلات وآرد وسوخت فراهم می کند وبه اتفاق چند کاگر ماهر نان می پزد ومی فروشد .
کارگرانی که بدون فعالیت دسته جمعی آنان نانوایی تشکیل نمی گردد ، عبارتند از ،آرد گیر ، خمیرگیر ، آتش انداز ، شاطر ، نان در آورد وپا چالدار .
خبازی ها برحسب اینکه نان را به چه ترتیبی بپزند ونان را به چه صورتی در دسترس مشتریان قرار دهند ، اسامی مختلف دارند ، نانوایی دست پزی ، تافتونی ، بربری ، خشکه پزی وسنگکی .
ولی تمام آنها به طور مشابه دارای انبار آرد وسوخت ، تنور وتغار ومنبروترازو وابزارآلات مخصوص خودشان هستند .تنور نانوایی دست پزی به درون دیوار نصب است وشاطر فقط با دشت خالی خمیر را پهن می کند وماهرانه به دیواره تنور می چسباند ولی نان در آور با کفگیر وچنگک آهنی نان ها را بیرون می آورد تنور نانوایی بربری هم در داخل دیوار کار گذاشته شده است ولی شاطر چونه های خمیر را که با دست صاف وآماده می کند ، به روی بالشتک می اندازد وبا آن به دیواره تنور می زند .تنور نانوایی تافتون مانند چاه در زیرزمین ، کف دکان ساخته شده است وشاطر هم با سرودهان دستمال بسته کنار ان نشسته وچونه ها را توسط بالتشک به دیواره تنور می چسباند وبا کفگیر وچنگک آهنی نان ها را بیرون می آورد .تنور خشکه پزی مثل تنور تافتونی است ، ولی خیلی کوچکتر وجمع وجور ترمی باشد اما تنور نان سنگکی هیچ شباهتی به تنور ندارد .اطاقک مرتفعی است با دودهانه ، یکی برای قراردادن سوخت ودیگری برای پختن وبیرون آوردن نان کف تنور مانند دامنه کوه سرازیر وپر از ریگ هایی به اندازه فندق است .شاطر با پاروی دسته بلندی چونه های نازک شده را روی ریگ های داغ قرار می دهد ونان در آوردن هم پس از جلو وعقب دادن وبرشته شدن نان با چنگک آهنی دسته بلند آنها را بیرون می آورد وروی منبر می اندازد چون سوخت تمام نانوایی ها فقط بوته خشک والوار می باشد ، واین نوع سوخت هم در فصل زمستان کمیاب است ، خبازها باید همیشه سوخت چند ماه شان را ذخیره داشته باشند که مجبور میشوند به علت نداشتن سوخت کارشان را تعطیل کنند ومردم را بدون نان بگذارند .
 
کاری از پوران حاجتی