حقوق شهروندی

یکی از حقوقی که همواره شهروندان به آن توجّه داشته‌اند و در پی به دست آوردن آن بوده‌اند حقوق شهروندی‌ست. 
حقوق شهروندی مجموعه ای از امتیازها، قدرت ها، و فرصت هایی است که برای شهروندان در نظر گرفته می شود با بتوانند استعدادهای خدادادی خود را شکوفا سازند و به هدف های فردی و جمعی خود در تمام مراحل زندگی دسترسی پیدا کنند. 
در پرتو تحقّق این حقوق، شهروندان می توانند در راه رسیدن به زندگی مطلوب قدمهایی بردارند تا مطالبات اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و سیاسی را پی‌گیری کنند. هر قدر، افراد جامعه با این حقوق بیشتر آشنا شوند بهتر می‌توانند در راه تحقق آن توفیق یابند چون علم و آگاهی و دانش نقش مهمی دارد. 
شهروند کیست و حقوق شهروندی چیست؟ 
قانون تبلور حق است. توسعۀ زمینه‌های فرهنگی احترام به قانون، گامی برای گسترش قانون‌مداری‌ست تا شهروندان بیاموزند و اعتقاد پیدا کنند که قانون محترم است چون ضامن حقوق آنهاست و تأمین کننده مصالح شهروندان. 
ممکن است قانون، جامع نباشد اما بهتر از نبودن قانون است. زیرا قانون برای احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق مردم وضع شده است. 
حقوق شهروندی، جدا از حقوق بشر به شمار می‌آید. این استقلال به این مفهوم است که باید با دیدی خاص این علم را تعریف و تشریح کرد. زیرا کارکردهای آن با حقوق بشر متفاوت است. 
کودکی شش ساله را در نظر می‌گیریم که بر اساس استعدادهای خدادادی، برای آموزش و یادگیری توانایی دارد که این، حق آموزش را برای او ایجاد می‌کند و آزادی او این است که کسی مانع آموزش و مدرسه رفتنش نشود و عدالت هم این است که امکانات آموزشی مانند کلاس، معلم، کتاب در اختیارش قرار بگیرد تا بتوانند همان حقی که خداوند به او داده است محقّق سازد. 
 

گوینده:سیده جماور هاشمی