حرکت

متن شعر

علي پور حسن

 

خب بيدين دونيا محل گوذره                  خوب دنيا را ببين محل  گذر است

غم امره شادي امره گوذره                           همراه غم و شادي مي گذرد

زندگي عين ايته چري زمين              زندگي مثل يك زمين كشت نشده است

واستي با تي دستان آباده كوني          بايد با دستانت آباد شود

مهرباني مره خانه بسازي                با مهرباني خانه بسازي

رو به شادماني درجك واكوني           به سوي شادماني پنجره را باز كني

خب بيدين دونيا محل گوذره             خوب دنيا را ببين محل  گذر است

غم امره شادي امره گوذره              همراه غم و شادي مي گذرد

هرچي امروز بكاري فردا بيني          هرچه امروز بكاري فردا درو مي كني

واستي تي فردايه الان چاكوني          فردايت را بايد الان درست كني

واستي كه تي جاجه حركت بوكوني     بايد از جايت حركت كني

رخت سختيه به تي تن دوكوني          لباس سختي را بپوشي

خب بيدين دونيا محل گوذره             خوب دنيا را ببين محل  گذر است

غم امره شادي امره گوذره              همراه غم و شادي مي گذرد

تا خودا اي ور وره  ستاريه               تا خدا  زنبيل بزرگي از ستاره را

نقره جه تشت آسمانه بواره              مانند نقره  از آسمان براي تو بريزد

حركت خو  امره  بركت آوره           حركت به همراه خود بركت مي آورد

بركت تره به حركت آوره               بركت ترا به حركت مي آورد

خب بيدين دونيا محل گوذره             خوب دنيا را ببين محل  گذر است

غم امره شادي امره گوذره              همراه غم و شادي مي گذرد