جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

جواب به نکیر و منکر - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جواب به نکیر و منکر

جواب به نکیر و منکرنقل است که مریدی، شیخ (بایزید) را به خواب دید. گفت: از منکر و نکیر، چون جستی؟ گفت: چون آن عزیزان از من پرسیدند، گفتم: شما را از این سوال، مقصود بر نیاید، به جهت آنکه اگر گویم خدای من اوست، این سخن از من هیچ نبُوَد. لیکن باز گردید و از او بپرسید که من او را کیم؟ آنچه او گوید، آن بُوَد که اگر من صد بار گویم خداوندم اوست، تا او مرا بنده خود نداند، فایده نبُود.

(تذکرة الاولیاء، عطار)