تهیه بستر قارچ

استفاده از کاه وکُلش برای تهیه بستر قارچ اولین بار بوسیله دانشمندی لهستانی به نام تریشو صورت گرفت وی در سال 1944متوجه شد که قارچ برروی ماده زاید رش مناسبی دارد .نوعی از این کربوهیدارت به نام زالان در ساقه گندم به وفور یافت می شود .استفاده از کاه وکلش باران نخورده برای کشت قارچ مناسب تر است کلش هایی که یک سال از عمر آنها گذشته ورنگ زرد براق خود را از دست داده اند ، در صورتی می تواند مصرف شود که هنوز استحکام بافت آنها از بین نرفته باشد .چنانچه رشته های کاه وکلش ،زیاد طویل باشند قبل از تهیه کمپوست باید آنها را خرد کنند .اگر طول قطعات کاه وکلش بیشتر از هشت تا10سانتی متر باشد ،قبل از تهیه کمپوست باید آنها را خرد کنند اگر طول قطعات کاه وکلش بیشتر از هشت تا 10سانتی متر باشند ،در موقع توده کردن به علت زیادی فاصله بین قطعات ،رطوبت را سریع از خود عبور داده ودیر کمپوست می شوند .زیرا عمل تخمیر در آنها به کندی صورت می گیرد وقتی طول قطعات کاهو،کلش کم باشد فاصله بین ذرات در موقع توده کردن کم شده وبیشتر متراکم می شوند لذا آب دیرتر از آن خارج می وشد کلش رطوبت بیشتری جذب مب کند هوایی موجود در کاه وکلش نیز خارج شده وتخمیر بی هوازی در آن افزایش می یابد .کاه وکلشی که در بازار برای مصرف دام به فروش می رسد برای تهیه کمپوست کاملاًٌ مناسب است .تهیه کمپوست فرآیندی میکروبی است ونیاز به افزایش فعالیت های بیولوژیکی کنترل شده در تمامی توده های کاه وکلش را دارد به گونه ای که بافتهای گیاهی مورد استفاده به طور کامل تحت تأثیر آنزیم های قارچی وباکتریایی خاص قرار گیرند به محض انباشتن کاه وکلش خیس بر روی هم ،فعالیت های میکروبی در ان آغاز می شود .اگر ذرات کاه وکلش کوتاه وشکننده ومرطوب باشد ، بزودی تمامی قسمتهای آن بوسیله میکروارگانیسمها تجزیه می شود وکمپوست سازی به سرعت شروع شده وبه طور مناسب ویکنواخت فرآیند تولید کمپوست انجام می پذیرد .چنانچه قطعات کاه وکلش بلند ،براق وخشک باشد برای با خرد کردن وشکستن قطعات امکان فعالیت میکروبی برروی آنها را افزود وبه تخمیر آن کمک کرد .به طور کلی برای افزایش سرعت تخمیر وایجاد کمپوست یکنواخت لازم است در شروع کار میزان رطوبت ومقدار شکستگی قطعات کاه وکلش اضافه شود .

گوینده:پوران حاجتی