تنورساز

تنور آتش دان سفالی بزرگی است که توسط آن نان می پزند وسازنده آن را هم تنورساز می نامند .تنور چند نوع است که به اندازه های گوناگون درست می شود ، تنور نان خانگی ، تنور نان بربری ، تنور نان دست پزی وتنور نان سنگک .تنور نان خانگی به شکل خمره دهان گشاد بدون کفی است که به قطر وارتفاع یک ذرع می سازند ودر میان یک سکو ، کار می گذارند .در زیر آن هم سوراخی برای عبور هوا وبیرون کشیدن خاکستر قرار می دهند .

تنورنان بربری رانیز به همان شکل وبه قطر وارتفاع سه ذرع می سازندودر گودالی که در کف دکان حفر کرده اند قرار می دهند.یک تنوره فلزی از وسط سقف دکان به خارج راه می دهند ودورش را با مصالح بنای پُر می کنند .تنور نان دست پزی مثل خمزه دهانه اش وگِل می چینند ، ولی دکان نان سنگکی از این قاعده خارج است ودارای تنور اطاق مانندی می باشد که مقدار زیادی ریگ درشت با شیب تند در کف آن ریخته شده وتنوره کوره از زیر آنها می گذرد.

طرز درست کردن تنور بدین قراراست که ابتدا تنور ساز خاک کوزه گری رابا آب مخلوط وتبدیل به خمیری می کند.وچند روز با دست وپاورز می دهد تا تمام آن بطور یکنواخت چسبیده گردد .انگاه روی زمین دایره می کشد وبا همان گل ها وی دایره ها دیواری به قطر دو انگشت می سازد وپی در پی با پارچه تر هر دو سوی آن را ورز می دهد ومی ساباند تا مانند کوزه یکپارچه وبدون ترک شود سپس آن را مثل سایر سفال ها می پزند وبا احتیاط کامل به محل مورد نظر حمل می کنند ویا اینکه تمام این کارها را در محل نصب انجام می دهند وهمانجا می پزند وکار می گذارند 

 

کاری از پوران حاجتی