تماشا داري

متن شعر

ديل چي تانه چاره خو عشقه مره                        دل چه مي تواند چاره گر عشقش باشد

تا كويه آواره خو عشقه مره                             تا كجا آواره باشد  با عشق خود

شب كه ستاره سوسو تويي                              شب كه ستاره سوسو مي زند تو هستي

تازه گولانه ميان بو تو يي                               گلهاي تازه شكفته كه معطرند تو هستي

شاد ترين رنگه به دنيا داري                             شاترين رنگ را در دنيا داري

دئني نيي اما تما شا داري                                ديدني نيستي اما تماشا داري

خنده كونه گول دانمه كه تويي                           گل مي خندد مي دانم كه تو هستي

نازكونه بلبل  دانمه كي تويي                            بلبل ناز مي كند مي دانم كه تو هستي

شبنم ه صوب و گوله شادابيي                            شبنم صبح و شادابي گل هستي

شاد ترين رنگه به دنيا داري                             شاترين رنگ را در دنيا داري

دئني نيي اما تما شا داري                                ديدني نيستي اما تماشا داري

چلچله آوازه ميان جا داري                                در آواز چلچله ها جاي داري

مخفي ببو رازه ميان جا داري                             در رازهاي مخفي مانده جاي داري

هستي تي عشقه جايه بركت گيره                          از رنگ تست كه دنيا طراوت مي گيرد