تعزیه خوان

 

کسانی که در ایام عزاداری ، با پوشیدن لباس عربی وزره وکلاه خود ، وبرداشتن شمشیر و تیر و کمان و سپر و غیره به قیافه قهرمانان آن زمان در می آیند وبه تقلید حرکات و بیانات آنها می پردازند .تعزیه خوان و شبیه خوان نامیده می شوند .چون همه ساله این نمایشات را به طور یکنواخت تکرار می کنند ، هرکس در اجرای نقش ویژه ای مهارت می یابد ودر جامعه هم به همان نام شهرت می یابد .یکی در اجرای نقش حضرت عباس ، یکی در ایفای نقش حضرت مسلم ، یکی در نقش حضرت علی اکبر ، یکی در نقش حضرت زین العابدین ویکی نیز در نقش امام حسین ( ع) وزینب کبری سلام ا... ماهر شده است .بیشتر این تعزیه خوان ها در دهه عاشورا همراه دسته های سینه زنی حرکت می کنند وبدون نیاز به نوشته ، تمام گفتگوها را از حفظ تکرار می نمایند وسبب گریاندن مستمعین می شوند نوع دیگر تعزیه خوانی که بدون توجه به روز معین واستفاده از تجهیزات خاص ، همیشه ودر همه حال قابل اجرا می باشد ، پرده گردانی نامیده می شود . این دسته از تعزیه خوانها به جای اینکه لباس عربی زره وکلاه خود بپوشند وبه هیئت شخصیت خاصی در آیند ،دارای پرده نقاشی خیلی بزرگی هستند که روی آن تمام صحنه های عزاداری جهنم وبهشت وپل صراط ، صحرای کربلا آتش زدن خیسگاه ، قصاص ابن ملجم تیراندازی حرمله به حضرت علی اصغر ... به طرز جالبی نقاشی شده و یک زنجیر متحرک هم روی آن آویزان است تعزیه خوان پرده را لوله می کند وبا خود به این سو وآن سو می برد ودر جای مناسبی کنار دیوار برپا می دارد وبنا می کند و مرثیه خوانی و نشان دادن به تصویر مربوط به همان مرثیه می کند ، و کار از اینجا شروع می گردد .

 

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :اطلاعات عمومی

کاری از :پوران حاجتی