تعریف قارچ

قارچ موجود زنده ای است که سلول های آن تک هسته ای بوده ، فاقد کلروفیل ( سبزینه ) واز طریق اسپورتکثیرپیدا می کند .اسپوریاهاگ ذره بسیارریزی است که حالت بیضی یا گرد داشته وقطر آن از چند هزارمیلی متر تجاوز نمی کند و آن را می توان بذر قارچ به حساب آورد .یک قارچ کامل در طول دوره زندگی خود چندین میلیارد هاگ تولید می کند قارچ که عنوان بزرگترین موجود روی زمین را به یدک می کشد گونه ای رستنی از شاخه نهان زادان سلولی است که ریشه ، ساقه ، گل،برگ .آوند ندارد .قارچ ها ریسه داران بدون کلروفیل هستندودر نتیجه نمی توانند غذایشان را از طریق فرایند فتوسنتز بسازند .گروهی از آنها تک سلولی وعده ای پر سلولی اند .این گروه به جای ریشه تارهایی دارند که به آنها ریسه یا تال می گویند .به همین سبب آنها را ریسه داران یا تالامیتها می نامند .ریسه اندامی است که کار ریشه را برای قارچ انجام می دهد .آب وموادغذایی را از محیط برای آنها فراهم می کند .قارچ های چتری وکپ سفید دو نمونه از قارچ های پرسلولی هستند ومخمر آبجو قارچی تک سلولی به شمار می رود .

قارچ ها از نظر زیستی به سه گروه تقسیم می شوند ، گروهی ساپروفیت هستند وزندگی کودرستی دارند یعنی از مواد پوسیده گیاهی یا حیوانی تغذیه کرده وسبب تجزیه آنها می شوند گروهی دیگر سمبیوتیک هستند یعنی زندگی هم زیستی دارند .قارچ های غیر خوراکی این گروه بسیار ریز وسودمند هستند اما قارچ های گروه سوم پارازیت هستند وزندگی انگلی دارند .اینها نیز خوراکی نبوده وبیشتر بیماریهای گیاهی را ایجاد می کنند قارچ های چتری از لحاظ شکل ظاهری شامل سه قسمت میسلیوم ، پایه ، کلاهک یا چتر می باشند .این گروه از قارچ ها از رده بازدید یومیست ها هستند وبا تولید هاگ های مخصوص به نام بازدید یوسپورتولید مثل می کنند عده ای از قارچ های چتری خوراکی ، وبرخی سمی اند .

گوینده:پوران حاجتی