تعبیر خواب گندم

حضرت امام صادق علیه‌السلام فرمود: تعبیر دیدن گندم در خواب بر سه وجه است.

1- معزول شدن 2- تصرّف کردن 3- مجرّد بودن

ابن سیرین می‌گوید تعبیر دیدن گندم در خواب، روزی حلال است که با زحمت و رنج بدست بیاید. اگر ببیند که گندم پخته می‌خورد، غصّه‌دار و غمگین است.

اگر کسی در خواب دید که گندم برشته می‌خورد یا گندم برشته دارد، به اندازۀ آن به غم و اندوه دچار می‌شود. اگر دید که به کسی گندم برشته داد یا گندم برشته فروخت، از طرف او به آن شخص غم و غصه و اندوه خواهد رسید.

کرمانی می‌گوید: اگر ببیند خوشه‌های گندم خورد قحطی می‌شود. اگر ببیند گندم کاشت، در آن سرزمین گندم ارزان می‌شود.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببیند گندم برشته را از خانه بیرون ریخت یا به کسی بخشید و از آن نخورد، از غم و اندوه خلاص می‌شود.