تعبیر خواب کلید

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن کلید در خواب، مردی‌ست که مشکلات را حل می‌کند و همچنین نشانه‌ی پیروزی و غلبه بر دشمن است. اگر کسی ببیند تعداد زیادی کلید دارد، مقام و عزّت پیدا می‌کند. خداوند متعال فرمود: کلیدهای آسمانها و زمین از آن اوست. (سوره‌ی زمر آیه 63 و سوره‌ی شوری آیه 12). حضرت دانیال علیه‌السلام فرمودند: اگر در خواب ببیند کلیدی آهنی دارد نیرومند می‌شود، اگر کلید مسی یا برنجی باشد، سخنش نافذ و گیرا می‌گردد و اگر کلید چوبی باشد فایده آن کمتر است و اگر کلید از نقره یا طلا باشد، مال به دست می‌آورد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببیند نتوانست قفل را باز کند و کلید گم شد، تعبیرش برعکس این است، اگر ببیند با کلید، قفل را باز کرد، زن می‌گیرد. حضرت امام صادق علیه‌السلام فرمود: تعبیر کلید بر هشت وجه است: 1- مژده 2- نجات از غم 3- شفا از بیماری 4- رسیدن به مراد 5- نیرومندی 6- برآوردن حاجات 7- مستجاب شدن دعا 8- دانش