تعبیر خواب پرواز کردن

ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی دید به سوی قبله پرواز کرد و باز به جای خود برگشت به زودی با منفعت بسیار از سفر برمی‌گردد به ویژه اگر ببیند بال و پر دارد، و اگر ببیند بدون بال می‌پرید وضعیتش تغییر می‌کند و اگر دید از بام خانه‌ی خود به بامی دیگر می‌پرد، زنش را طلاق می‌دهد و زنی دیگر می‌گیرد.

کرمانی می‌گوید: اگر ببیند به کهکشان پر کشید، به حج می‌رود. اگر ببیند از خانه‌ی خود به خانه‌ای ناشناس پرید، اَجَلش نزدیک شده است و باید از گناهان توبه کند؛ اگر ببیند پرهایی متفاوت با پرهای پرندگان دارد، به شدت بیمار می‌شود و عاقبت شفا پیدا می‌کند و اگر ببیند از جایی به جایی پرواز می‌کند به سفری نزدیک می‌رود.

حضرت امام صادق علیه‌السلام فرمود: تعبیر پریدن بر پنج وجه است. 1- مسافرت 2- حج 3- عظمت 4- تغییر حال 5- بیماری و مرگ