جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

تعبیر خواب شمع - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تعبیر خواب شمع

Loading the player...

 ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن شمع در خواب، کامرانی و دولت و عزّت است.

اگر ببیند با دست خودش شمع روشن می‌کرد، عزت و نعمتش زیاد می‌شود.

اگر دید در خانه‌ی او شمعی روشن است که از نور آن خانه‌اش روشن شده، در آن سال، نعمت فراوانی پیدا می‌یابد.

اگر ببیند شمعی روشن را از دست کسی گرفت آن شخص به او عزت و نیرو می‌دهد.

کرمانی می‌گوید: اگر ببیند شمع روشن در دست او خاموش شد، زنش می‌میرد و اگر زن نداشته باشد وضعیتش بد می‌شود و اگر ببیند کسی شمع را در دست او خاموش کرد به او حسودی می‌کند و اگر ببیند شمعی خاموش در دست دارد، از آنچه گفته شد، فایده‌ی کمی به او می‌رسد.

حضرت امام صادق علیه‌السلام فرمود: تعبیر شمع در خواب بر چهارده وجه است: 1- پادشاه 2- قاضی 3- فرزند 4- عروسی 5- فرمانروایی 6- سروری 7- خانه 8- شادی 9- علم 10- ثروت 11- عیش 12- کنیز 13- زن 14- همان که بیننده بیند