جهش تولید | شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

تعبیر خواب ریحان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تعبیر خواب ریحان

Loading the player...

 ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ریحان سبز و تازه و خوشبو ببیند نشانه‌ی آن است که صاحب فرزند می‌شود و اگر ریحان را از زمین بکند، به غم و اندوه دچار می‌گردد.

کرمانی می‌گوید: اگر کسی ریحان را در جای آن ببیند صاحبش کارهای نیک انجام می‌دهد و اگر در جای خود نباشد، به غم و اندوه دچار می‌شود.

جابر مغربی می‌گوید: دیدن ریحان فروش در خواب اگر در فصل آن باشد، بسیار خوب است و اگر در فصل آن نباشد تعبیرش بد است زیرا ریحان در فصل خود نشانه‌ی شخصی بزرگ و خوب است و دیدن آن نشانه‌ی آن است که با چنین شخصی، دوستی و همنشینی پیدا می‌کند و اگر ببیند ریحان را از زمین کند از چنین افرادی جدا و دور می‌شود و نیز هر کم و زیادی در ریحان‌ها ببیند تعبیر آن به همین افراد مربوط می‌شود.

حضرت امام صادق علیه‌السلام فرمود: تعبیر دیدن ریحان در خواب بر هفت وجه است:

1- زن گرفتن 2- کنیز 3- دوست 4- فرزند 5- سخن خوشایند 6- مجلس علم و دانش 7- کردار نیکو. اگر ببیند در خانه یا باغ او ریحان روییده است برخی از آنچه برشمردیم به دست می‌آورد، و فساد و تباهی و ریحان‌ها نشانه‌ی زیانی‌ست که به او می‌رسد.