تعبیر خواب راه

ابن سیرین می‌گوید: دیدن راه در خواب بر جستجوی دین و ایمان و پایداری در آن و درستی کار دنیا دلالت دارد.

اگر ببیند در شاهراه، راه می‌رفت، در راه دین و رضایت خدا گام برمی‌دارد.

اگر دید برخی را به راه راست هدایت کرد نشانه‌ی این است که گروهی را به راه راست هدایت می‌کند.

اگر ببیند در راهی گم شده و سرگردان است، در امور دنیوی و دین سرگردان می‌شود.

کرمانی می‌گوید: اگر ببیند در راهی می‌رفت و خسته نشد، حق خود را به سختی از کسی می‌گیرد.

اگر ببیند کسی او را از راه راست به بیراهه برد او را به دروغ مشغول می‌سازد.

اگر ببیند در شبی تاریک در راهی می‌رفت و پیدا کردن و ادامه‌ی راه بر او سخت و مشکل شد نشانه‌ی آن است که راه راست را در زندگی می‌یابد.

اگر راه‌های زیادی ببیند و نداند از کدامیک باید برود، در دین خود سرگردان می‌شود و با مردم بی‌دین همنشینی می‌کند. حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام فرمود: تعبیر راه بر پنج وجه است.

1- دنیا

2- فراغت و شادی

3- کار نیک

4- خیر و برکت

5- آسایش و راحتی و مردم

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببیند در راه او سبزه و گیاهان خرّم وجود دارد دینش پاک و نیکو است و اگر ببیند در راهی با احتمال و گمان می‌رفت، در دین بدعت‌‌گذاری می‌کند یا در امور خود سرگردان می‌شود.

اسماعیل اشعث می‌گوید: راه راست در خواب، مسلمانی و درستی دین است و راه کج، برعکس این است.