تعبیر خواب دیوار

ابن سیرین می‌گوید: دیدن دیوار در خواب نشانه‌ی وضع و حال بیننده‌ی خواب در زندگانی‌ست. اگر دید روی دیوار نشسته و آن دیوار محکم است وضع و حالش در زندگی خوب خواهد بود و اگر ببیند دیوار کهنه‌ای را خراب می‌کرد مال پیدا می‌کند ولی اگر دیوار نو بود بر غم و مصیبت دلالت دارد. اگر ببیند روی دیوار ایستاده، وضع و حالش خوب و روبراه نیست و چنانچه دید از روی دیوار افتاد، وضع و حالش دگرگون می‌شود. حضرت امام صادق علیه‌السلام فرمود: اگر ببیند به دست خود دیوار بنا کرد، اگر آن دیوار از خشت و گل باشد نشانه‌ی مال و دین و امانت است و اگر دیوار از گچ و آجر باشد، نشانه‌ی خویشتن‌بینی و فساد اوست و اگر از سنگ و آهک باشد فریفتۀ دنیا می‌شود و در پی آخرت نیست. کرمانی می‌گوید: اگر ببیند دیوار کجی را راست کرد یا دیوار خرابی را تعمیر کرد وضع و حال بدش تغییر می‌کند و درست و روبراه می‌شود. اگر ببیند دیوار شهر یا دیوار مسجد جامع فرو ریخت حاکم شهر هلاک می‌شود.