تعبیر خواب دندان

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببیند دندان جلویی او بر کف دستش افتاد یا بر زمین یا در کنار او افتاد، ولی خاکی نشد، صاحب فرزند می‌شود یا صاحب خواهر و برادر می‌شود و اگر دید که دندان جلویی او به زمین افتاد و در میان خاک گم شد، یکی از این افراد می‌میرد یا از او جدا می‌شود به طوری که هیچکس خبری از او به دست نمی‌آورد. اگر دید که کنار دندان‌های جلویی او دندانی درآمده است، چنانچه در ردیف بالا باشد صاحب پسر یا برادری می‌شود و اگر در ردیف دندان‌های پایین باشد صاحب دختری می‌گردد. اگر ببیند همه‌ی دندان‌هایش در کف دست یا کنار او افتاده‌اند، افراد خانواده‌اش زیاد می‌شوند و اگر دید که همه‌ی دندان‌هایش ریخت یا در میان خاک گم شد، گروهی از خانواده‌اش هلاک می‌شوند. کرمانی می‌گوید: دندان بالا نشانه‌ی مردان است و دندان پایین نشانه‌ی زنان است. اگر ببیند همه‌ی دندان‌هایش در کنارش افتاد و همه را در کف دست خود گرفت، بستگان خود را جمع می‌کند و نمی‌گذارد از او جدا شوند. اگر ببیند دندان‌هایش خوشبو و معطّر است بستگانش از او تعریف و تمجید می‌کنند و اگر برعکس این ببیند، بستگانش غیبت او را می‌کنند. و اگر ببیند دندانش درد گرفت و آن را کشید مال بدست می‌آورد. حضرت امام صادق علیه‌السلام فرمود: تعبیر دیدن دندان‌ها در خواب شش وجه است. 1- خانواده و بستگان 2- مال 3- منفعت 4- غم و اندوه 5- گزند و زیان 6- دوری و جدایی از خویشان