تعبیر خواب دعا کردن

در خواب دعا کردن نشانه‌ی برآورده شدن حاجت است. اگر دید که برای خودش دعا می‌کرد و طلب آمرزش می‌نمود نشانه‌ی آن است که عاقبت به خیر می‌شود و آرزویش برآورده می‌گردد، اگر ببیند که برای کسی دعا می‌کرد نشانه‌ی آن است که به ظلم و فساد خواهد افتاد و امر به معروف نمی‌کند. اگر ببیند که مظلومی را دعا می‌کرد، خیرخواه همه‌ی مردم است و حاجت همه را برآورده می‌کند و اگر ببیند دعای مخصوص می‌خواند صاحب فرزندی می‌شود. کرمانی می‌گوید: اگر کسی در خواب ببیند که در تاریکی دعا خواند از غم نجات می‌یابد و اگر ببیند با التماس و زاری دعا خواند، اگر صالح و پارسا باشد، خدای متعال او را می‌آمرزد و حاجتش را برآورده می‌سازد و اگر گناهکار و ناپارسا باشد گناهش را عفو می‌کند و به او توفیق توبه می‌دهد و اگر کافر باشد، او را به دین اسلام هدایت می‌نماید.