تعبیر خواب دریا

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دریا در خواب، پادشاه یا فردی دانشمند است. اگر ببیند که آب دریا روشن و صاف است، ستمگر و فاسد است. اگر دید همۀ آب دریا را خورد، پادشاهی عالم و فاضل است. اگر ببیند مقداری از آب دریا را خورد، به اندازۀ آن، مقام و عزّت و احترام پیدا می‌کند، اگر دید با شنا از دریا بیرون آمد از خدمت پادشاه بیرون می‌آید یا از زندان رهایی پیدا می‌کند. اگر ببیند در دریا غرق شد و مُرد و سپس آب او را بالا آورد، در کارهای دنیا با حرص و آز غرق می‌‌شود. اگر دید در دریا غرق شد ولی نجات یافت و بیرون آمد، از کار دنیا رها می‌شود. اگر دید از دور به دریا نگاه می‌کرد و نزدیک آب نرفت به آرزوی خود نمی‌رسد و اگر روی دریا راه می‌رفت ولی پایش تر نمی‌شد از آتش جهنم ایمنی می‌یابد و کارهای دنیایش آسان می‌شود.