تعبیر خواب خرما

ابن سیرین می‌گوید: خرما در خواب، ثروت و مال است. اگر دید خرما می‌خورد، چنانچه عالِم باشد، علم او و اگر بازرگان باشد، مالش زیاد خواهد شد. اگر دید خرما می‌خورد و هستۀ آن را انداخت اگر عالم باشد، احکام و دستورهای دین را انجام خواهد داد و اگر تاجر باشد از خیانت و ریا دوری می‌کند. بعضی از معبّران می‌گویند: اگر کسی در خواب ببیند خرما می‌خورد ارثیه به او می‌رسد، اگر ببیند خرمای نارس می‌خورد از فرزندان ارثیه به او می‌رسد و اگر ببیند در خانه‌ی او درخت خرمایی هست که میوه‌ی زیادی دارد، با شخص اصیلی ازدواج می‌کند و از او منفعت می‌برد، و اگر ببیند آن درخت خرما خشک شده است میان آنان جدایی می‌افتد. و اگر ببیند درخت خرما در خانۀ او خشک شد و دوباره سبز شد اگر بیمار باشد شفا می‌یابد و اگر ببیند درخت خرما را برید، شخصی از خانوادۀ او بیمار می‌شود.