تعبیر خواب اذان

ابن سیرین می‌گوید: هر بندۀ مومن و درستکار و پارسا که در خواب ببیند در جای معروف و آشنا اذان می‌گوید یا صدای اذان می‌شنود نشانه‌ی آن است که به حج خانۀ خدا می‌رود. خدای متعال می‌فرماید: در میان مردمان برای حج بانگ بزن تا پیاده به سوی تو آیند (سوره مبارکه‌ی حج آیه 27). اگر ببیند در مسجد یا بالای مناره اذان می‌گوید مردم را به سوی خدا دعوت می‌کند. اگر ببیند در خانۀ خود اذان می‌گوید فقیر و مستمند می‌شود و برخی می‌گویند فردی از خانواده او می‌میرد. و اگر ببیند در چاه یا زیر زمین اذان می‌گوید بینندۀ خواب بی دین یا منافق است. کرمانی می‌گوید: اگر ببیند در اذان گفتن کلمات اذان را کم و زیاد کرد به مردم ستم می‌کند. اگر ببیند بالای مناره اذان می‌گوید به بزرگی و فرمانروایی می‌رسد. اگر ببیند دیگری اذان گفت و او شنید در عبادت و بندگی خدا تنبل و کاهل است و کسی او را به راه خدا دعوت می‌کند و اگر ببیند صدای اقامه شنید، در کارهای حق توفیق پیدا می‌کند. حضرت امام صادق علیه‌السلام فرمود: تعبیر اذان بر دوازده وجه است. 1- حج 2- سخن 3- فرمانروایی 4- بزرگی 5- ریاست 6- سفر 7- بریدن 8- فقر و تهیدستی 9- خیانت 10- جاسوسی 11- نفاق و بد دینی 12- بریدن دست