سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

تصمیم های شتاب زده بعد از طلاق - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تصمیم های شتاب زده بعد از طلاق

تصمیم های شتاب زده بعد از طلاق


نتایج یک تحقیق نشان می دهد ۷۰ درصد زنان مجرد، اعم از بیوه و مطلقه از وجود باورهای نادرست و قضاوت های تنگ نظرانه دیگران در رنج اند و این برخوردها را موجب احساس بیگانگی، ناامنی و ناراحتی در روابط خود با دیگران می دانند.
جالب است که دامنه این نگرش ها در بیشتر مواقع از خانواده و نزدیکان این زنان آغاز می شود و تا سطوح مختلف جامعه ادامه پیدا می کند.
از آنجا که بیشتر زنان ایرانی نیز با بسیاری مهارت های فردی آشنا نیستند، در صدد تغییر صورت مساله برمی آیند.
یعنی حتی اگر به دلیل بسیاری مشکلات از همسر خود جدا شده اند، تحت تاثیر این فشارها و برای فرار از وضع موجود، اقدام به ازدواج های مجدد شتاب زده در قالب ازداوج موقت و دائم می کنند.
در واقع بسیاری از آنان، نه براساس خواست قلبی، بلکه فقط برای فرار از وضع موجود و پایان دادن به بدبینی ها، طعنه های خویشاوندان و خانواده و فقدان حمایت از خود و فرزندان شان تن به ازدواج هایی می دهند که در بسیاری مواقع موفق نیست.
این در حالی است که براساس نتایج همان تحقیق، به دلیل نگاه بدبینانه زنان مطلقه به مردان، ۸۸ درصد از این زنان به شدت نگران موفقیت خود در ازدواج مجدد هستند.
ازدواج های چندباره که فقط برای گریز از شرایط پیشین اتفاق می افتد، پیامدی جز آسیب دیدن بیشتر این زنان ندارد بنابراین اگر زنی به هر دلیل همسر خود را از دست داد، لازم است ابتدا خویشتن دار باشد و پیامدهای احتمالی این اتفاق را پیش بینی و با تدبیر با آنها برخورد کند.
از سوی دیگر، خانواده های این زنان نیز وظیفه حمایت از فرزند خود و حتی فرزندان او را حداقل برای مدتی بر عهده دارند.
جامعه و دولت نیز در قبال این زنان مسوول است و برای ایجاد سیستم های حمایتی فراگیر و توانمندسازی زنان و دختران باید به دنبال برنامه های جامع و بلند مدت باشد.
بی تفاوتی نسبت به مسائل زنان مجرد و رها کردن آنان بدون هیچ حمایتی در جامعه ممکن است، پیامدهایی به دنبال داشته باشد که بدون شک دامنه آن گسترده است.
تشویق به ازدواج موقت نیز به هیچ وجه نمی تواند راهکار مناسبی برای حل مشکلات زنان مطلقه و سرپرست خانوار باشد، چرا که ممکن است برخی از آنان تمایلی به ازدواج مجدد و موقت نداشته باشند و وقتی مجبور می شوند صرفا برای حل مشکلات مالی تن به این گونه روابط دهند، ممکن است دچار حس یاس و بی پناهی بیشتری شوند.
علاوه بر این، با وجود شرعی و قانونی بودن ازدواج موقت، این ارتباط در جامعه ایران چندان مورد پذیرش نیست و موجب تشدید بدبینی ها در اطرافیان می شود.
از سوی دیگر به دلیل این که این نوع ازدواج ها پایدار نیست بنابراین نگرانی از آینده همیشه همراه این زنان است بنابراین باید حمایت های اجتماعی و اقتصادی در جامعه افزایش یابد تا زنان مطلقه مجبور نشوند برای حل مشکلات معیشتی، تن به هرگونه رابطه ای که در بسیاری موارد ناخواسته است، بدهند.


روزنامه جام جم