تاج سر مَلَک

حضرت فاطمه

خادمت جبریل شد بال و پری پیدا کند

خاک پایت شد مَلَک تاج سری پیدا کند

 

مصطفی از اولش هم در پی دختر نبود

بلکه بابای تو شد تا مادری پیدا کند

 

آن همه معراج رفتن علتش یک سیب بود

با همان تثبیت شد پیغمبری پیدا کند

 

بعد تو پیغمبری هم جمع شد اصلاً چه کَس

می تواند در کنار تو سَری پیدا کند

 

در همین سجاده هم در مَسندِ الله باش

فاطمه، باید خدا هم مظهری پیدا کند

 

مرتضی با آن مقامش تازه گردنبند توست

تا که هم تو هم خودش یک زیوری پیدا کند

 

بیشتر دنبال کسب فیض از قرب تو بود

نه که با وصلت بخواهد همسری پیدا کند

 

هر که از باب العطایت وارد جنت نشد

از محالات است باب دیگری پیدا کند

 

بی گمان محشر خودش اهل شفاعت می شود

هر که از تو رشته های معجری پیدا کند

 

از مباهات خدا پیداست که امکان نداشت

از نماز تو نماز بهتری پیدا کند

 

تو دعا کن تا بیاید مهدی ات با ذوالفقار

قبر پنهان گل نیلوفری پیدا کند

 


علی اکبر لطیفیان