بیماری کپک سبز

بیماری کپک سبز 

گروه کپک های سبز ، از متداول ترین قارچ هاست ، گونه های پنی سلیوم وتریکودرما وبرخی از گونه های آسپرگیلوس به دلیل رنگ سبز مشخص خود واسپورهایشان کپک های سبز نامیده می شوند این عوامل از قدرت بقای طولانی در شرایط هوای آزمایشگاه ونیز توانایی زیادی در ایجاد آلودگی برخوردارند .کپ سبز به طور عمده در کمپوست های غنی از کربوهیدرات ها با ازتِ کم ، رطوبت زیاد وبافت ضعیف بروز می کنند ودر کمپوست پاستوریزه وخاک پوششی استریل شده با حرارت ، میزان بروز کپک های مختلف در مقایسه با کمپوست غیر پاستوریزه کمتر است قارچ ها که عموماً بر روی مواد ذخیره شده دیده می شوند مانند آسپرین گیلوس spp وپنی سیلیوم spp وآبسیدیا راموس .

در گذشته های بیماری کپک سبز تریکو درمایی کم اهمیت تلقی می شد اما امروزه به عنوان یکی از مخرب ترین وخطرناک ترین بیماری قارچهای خوراکی مطرح است این بمیاری به عناوین سفیدک تریکودرمایی ، سوختگی ولکه تریکودرمایی نیز شناخته می شود .

قارچ تریکودرما قارچی فراگیر است وعموماً با حضور غبار مانند ،خاک ، ترکیبات گیاهی وسایر بسترها وبه عنوان یک انگل قارچ تلقی می شود .اگرچه تاکنون چهار تا شش گونه از قارچ تریکودرما به عنوان عوامل مولد کپک های سبز در کپوست قارچ خوراکی معرفی شده اند اما گونه t.herzianum به عنوان مهمترین عامل شناخته شده است .

حمله قارچ تریکودرما به صورت گسترش سریع به کمپوست اسپان زده شده است وزیستگاه عمده این قارچ در کمپوست وخاک وپوششی ودر برخی موارد بر روی اسپان قارچ است تریکودرما در ابتدا میسلیوم سفیدرنگی را تولید می کند که به دلیل تشابه رنگ با میسلیوم قارچ خوراکی شاید در آغاز چندان قابل تشخصی نباشد بخش های سفید رنگ بتدریج همزمان با شورع اسپورزایی در قارچ ، به رنگ سبز تبدیل می شود این لکه های سبز رنگ به دلیل اسپورزایی عامل بیماری ، از بارزترین علای بیماری مشاهده شده بر روی کمپوست ، خاک پوششی وقفسه هاست آلودگی های حاصل از این قارچ عموماً به صورت هوازی بوده وآلودگی در روی حاک پوششی از طریق خاک پیت یا هوموس وارد می وشد وجود قارچ تریکودرما باعث کاهش رژیم اسپان کاهش رشد اندامهای باردهی ، کاهش عملکرد محصول وکاهش طول عمر وطول دوره نگهداری قارچ خوراکی می شود 

گوینده:پوران حاجتی